Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.2.2020 UTRZYMANIE DRZEW I ZIELENI ORAZ SPRZĄTANIE W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO

Barbara Petka
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 10-03-2020 10:06:00
Placing offers : 10-04-2020 10:00:00
Offers opening : 10-04-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 SIWZ 2.pdf pdf 10456.07 2020-03-10 10:06:00 Proceeding
2 Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).zip zip 581.22 2020-03-10 10:06:00 Proceeding
3 SIWZ 2 - zalaczniki edytowalne.doc doc 486 2020-03-10 10:06:00 Proceeding
4 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1679.46 2020-03-10 10:06:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 582.03 2020-04-02 14:23:35 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 546.04 2020-04-10 11:28:02 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 513.88 2020-05-07 13:09:59 Public message

Announcements

2020-05-07 13:09 Andrzej Wojewódka W załączeniu przekazujemy informację o wyborze ofert. Andrzej Wojewódka.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-10 11:28 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.
Barbara Petka

informacja z otwarc [...].pdf

2020-04-02 14:23 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie Wykonawcy.
Barbara Petka

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 784