Proceeding: IZ.271.5.2020 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów

Zamówienia Publiczne
Gmina Bełchatów
Deadlines:
Published : 04-03-2020 10:38:00
Placing offers : 04-03-2020 10:55:46
Offers opening : 09-04-2020 11:25:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Dz.U. 2020 S 045-106196.pdf pdf 173.05 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
SIWZ - OZE UG BEŁCHATÓW.docx docx 488.56 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla instalacji kolektorów słonecznych 389.49 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr1b - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla kotłów na biomasę 1619.98 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik 1c Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla zestawów fotowoltaicznych.7z 7z 1753.78 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne) UG.docx docx 408.71 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę) UG.docx docx 405.27 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne) UG.docx docx 408.64 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - UG.docx docx 417.64 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu(JEDZ) pdf.pdf pdf 81.61 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik 4a - JEDZ przygotowany wstepnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postepowania w formacie xml.xml xml 245.9 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej GB.docx docx 352.87 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw UG.docx docx 354.92 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ-UG.doc doc 372.5 2020-03-04 10:38:00 Proceeding
Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor umowy powierzenia danych osobowych UG.docx docx 356.51 2020-03-04 10:38:00 Proceeding

Announcements

2020-03-04 10:55 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie anulowane z przyczyn technicznych, właściwe znajduje się pod numerem ID 320306

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 342