Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-941/20/66/T Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg

Deadlines:
Published : 03-03-2020 09:37:00
Placing offers : 03-04-2020 10:00:00
Offers opening : 03-04-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 173.84 2020-03-03 09:37:00 Proceeding
SIWZ.doc.pdf pdf 906.15 2020-03-03 09:37:00 Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 289 2020-03-03 09:37:00 Proceeding
GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 15.05 2020-04-03 13:53:06 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 145.68 2020-04-03 13:53:06 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty zadanie 1.pdf pdf 79.38 2020-04-23 16:29:24 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty -zad (3).pdf pdf 81.42 2020-04-23 16:34:31 Public message
wybor strona.pdf pdf 80.36 2020-04-29 16:18:49 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 149.69 2020-05-22 09:25:07 Public message

Announcements

2020-05-22 09:25 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-29 16:18 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

wybor strona.pdf

2020-04-23 16:34 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-04-23 16:29 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-04-03 13:53 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert
Grupa kapitałowa - w terminie 3 dni, licząc od dnia opublikowania informacji z otwarcia ofert.

Ewa Kazanecka

GRUPA KAPITAŁOWA.doc [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 977