Proceeding: 1/2019 Testowe postępowanie - składanie ofert w przetargach

Andrzej Kupiec
Open Nexus Szkolenia
Department: Odział testowy
Deadlines:
Posted : 28-02-2020 13:25:00
Placing offers: 02-12-2020 10:35:00
Opening offers : 02-12-2020 10:40:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

to postępowanie zostało wystawione celem przetrenowania procesu składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybach ustawowych.

Jeśli chcieliby Państwo złożyć testową "ofertę" w tym postępowaniu, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem:


Skrócona instrukcja w trzech krokach:

  1. Dołącz pliki w spinaczu przy sekcji "Oferta/Wniosek Wykonawcy"  (oraz ewentualnie w Tajemnicy przedsiębiorstwa)
  2. Uzupełnij swoje dane na dole strony postępowania, zaakceptuj Nasz regulamin i Przejdź do podsumowania.
  3. Sprawdź poprawność danych i listę załączonych plików oraz kliknij przycisk "Złóż ofertę".Prosimy o przesyłanie jedynie testowych plików nie zawierających Państwa danych wrażliwych.
Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 217.18 2020-02-28 13:25:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx docx 12.47 2020-02-28 13:25:00 Proceeding
informacja (1).pdf pdf 53.11 2020-12-02 10:53:01 Public message

Announcements

2020-12-02 10:53 Andrzej Kupiec Informacja z otwarcia.

informacja (1).pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1768