Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.4.2020 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu

Deadlines:
Published : 26-02-2020 15:16:00
Placing offers : 30-03-2020 12:00:00
Offers opening : 30-03-2020 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IDW-I_część_SIWZ.docx docx 181.7 2020-02-26 15:16:00 Proceeding
Oloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 207.11 2020-02-26 15:16:00 Proceeding
SOPZ-II_część_SIWZ.docx docx 46.98 2020-02-26 15:16:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_1.docx docx 52.77 2020-02-26 15:16:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_2.docx docx 52.96 2020-02-26 15:16:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_3.docx docx 53.31 2020-02-26 15:16:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 335.84 2020-03-30 14:58:40 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 449.91 2020-04-06 15:38:05 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 169.5 2020-05-07 12:53:15 Public message

Announcements

2020-05-07 12:53 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-04-06 15:38 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2020-03-30 14:58 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704