Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-14/20 Dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny - AE/ZP-27-14/20

Deadlines:
Published : 20-02-2020 11:16:00
Placing offers : 24-03-2020 10:00:00
Offers opening : 24-03-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9/ Załącznik Nr 6 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówieniaAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 283 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 27 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 90 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.38 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.93 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.44 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 58.5 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.xls xls 26.5 2020-02-20 11:16:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1.PDF PDF 313.79 2020-02-28 08:45:05 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 470.19 2020-03-04 14:46:34 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2 - omyłka pisarska.PDF PDF 463.83 2020-03-06 09:37:06 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.PDF PDF 432.86 2020-03-10 13:27:09 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 4.PDF PDF 321.37 2020-03-11 10:17:56 Public message
informacja z otwarcia oferty .PDF PDF 330.9 2020-03-24 13:54:46 Public message
Informao wyborze najkorzystniejszej oferty_ Platforma .PDF PDF 97.18 2020-04-28 14:51:40 Public message

Announcements

2020-04-28 14:51 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informao wyborze naj [...].PDF

2020-03-24 13:54 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

informacja z otwarci [...].PDF

2020-03-11 10:17 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-03-10 13:27 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-03-06 09:37 Zamówienia Publiczne Sprostowanie - omyłka pisarska do pytań i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 04.03.2020 r.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-03-04 14:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-02-28 08:45 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2192