Proceeding: ZP/2/2020 Dostawa mikroskopów fluorescencyjnych dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 19-02-2020 12:34:00
Placing offers: 30-03-2020 10:00:00
Opening offers : 30-03-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 5990.57 2020-02-19 12:34:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 133.75 2020-02-19 12:34:00 Proceeding
Zal 1 - formularz ofertowy i cenowe.doc doc 121 2020-02-19 12:34:00 Proceeding
zal 2 -JEDZ.doc doc 184 2020-02-19 12:34:00 Proceeding
Zal 3-2-2020.doc doc 161.5 2020-02-19 12:34:00 Proceeding
Zal 4- projekt umowy.pdf pdf 1092.84 2020-02-19 12:34:00 Proceeding
Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami_16.03.2020.pdf pdf 2144.32 2020-03-16 15:03:46 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_16.03.2020.pdf pdf 72.02 2020-03-16 18:06:02 Public message
Modyfikacja treści SIWZ_16.03.2020.pdf pdf 280.44 2020-03-16 18:06:02 Public message
Pismo Zamawiającego_17.03.2020.pdf pdf 27.77 2020-03-17 17:42:09 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_30.03.2020.pdf pdf 43.92 2020-03-30 12:39:46 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania.pdf pdf 123.15 2020-04-06 11:42:19 Public message

Announcements

2020-04-06 11:42 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania 06.04.2020

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-03-30 12:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2020-03-17 17:42 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,

W załączeniu do niniejszej wiadomości przekazujemy treść pisma Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Z wyrazami szacunku,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Akademia Pomorska w Słupsku

Pismo Zamawiającego_ [...].pdf

2020-03-16 18:06 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,

Przekazujemy modyfikację SIWZ, wydłuźenie terminu składania ofert oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Z wyrazami szacunku,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Akademia Pomorska w Słupsku

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].pdf

2020-03-16 15:03 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,

W załączeniu do niniejszej wiadomości przekazujemy treść wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa mikroskopów fluorescencyjnych dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku", nr postępowania ZP/2/2020, wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Z wyrazami szacunku,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Akademia Pomorska w Słupsku

Wnioski o wyjaśnieni [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581