Proceeding: MAT/52/U/2020 DOSTAWA SAMOCHODÓW DO PRZEWOZU PIECZYWA (MAT/52/U/2020)

Deadlines:
Posted : 19-02-2020 09:14:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Opening offers : 26-03-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. SIWZ 52_2020.pdf pdf 620.8 2020-02-19 09:29:41 Proceeding
10.wzory prrotokolow_zalaczik do umowy.pdf pdf 672.08 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
9. klauzula rodo.pdf pdf 552.86 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
8. zalacznik 8 do umowy spoaob rejestracji pojazdow.pdf pdf 497.63 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
7. klauzula jakosciowa_załacznik do umowy.pdf pdf 696.04 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
6.WET Chlebowóz 2020.pdf pdf 10712.92 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
5.Zalacznik nr 4 - wzor gwarancji.pdf pdf 317.35 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 wzor umowy 52.pdf pdf 6614.08 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
3.Zalacznik nr 2 do SIWZ (JEDZ) zakres wskazany przez Zamawiajacego.doc doc 131 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
2.Zalacznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).xls xls 52 2020-02-19 09:14:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty_ strona.pdf pdf 301.41 2020-04-27 11:51:20 Public message
info z otwarcia ofert _ strona.pdf pdf 443.9 2020-03-26 11:46:02 Public message
oswiadczenie o grupie.doc doc 36 2020-03-26 11:46:02 Public message
WTT - samochód do chleba 2020 - stan na dzień 16.03.2020 r..pdf pdf 10592.64 2020-03-17 11:47:39 Public message
Odpowiedzi na pytania 17_03_2020_strona.pdf pdf 530.74 2020-03-17 11:47:39 Public message

Announcements

2020-04-27 11:51 Szymon Kułaga Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pt.: DOSTAWA SAMOCHODÓW DO PRZEWOZU PIECZYWA. Nr sprawy: MAT/52/U/2020, szczegóły w załączniku

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-26 11:46 Szymon Kułaga Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza . informacje z otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

info z otwarcia ofer [...].pdf

oswiadczenie o grupi [...].doc

2020-03-17 11:47 Szymon Kułaga Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ.. Jednocześnie Zamawiający załącza zaktualizowany WET - zmiana dotyczy jednie aktualizacji aktów prawnych.

WTT - samochód do ch [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 435