Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 w Lęborku oraz rurociągów technologicznych”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Deadlines:
Published : 18-02-2020 12:25:00
Placing offers : 02-03-2020 12:00:00
Offers opening : 02-03-2020 12:15:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 oraz rurociągów technologicznych”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 02-03-2020 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 02-03-2020 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Anna Sawa tel. (59) 863 47 94, 601 653 639

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80. 

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.1 załącznik do warunków technicznych.pdf pdf 2818.07 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
4 Warunki techniczne.pdf pdf 334.97 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
2 KONCEPCJA BUDOWY ZBIORNIKA.pdf pdf 39159 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
8.1 Oswiadczenie RODO.pdf pdf 401.38 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
8 Klauzula RODO.pdf pdf 461.91 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
7 Druk oświadczenia.pdf pdf 400.02 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
6 Druk oferty.pdf pdf 400.68 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.pdf pdf 1734.74 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
3 Plan sytuacyjny.pdf pdf 785.91 2020-02-18 12:25:00 Proceeding
1 Specyfikacja przetargowa modyfikacja.pdf pdf 655.32 2020-02-26 14:15:26 Proceeding
9 Projekt umowy modyfikacja.pdf pdf 378.58 2020-02-26 14:16:44 Proceeding
6. Druk oferty.doc doc 58 2020-02-18 12:25:00 Subject of the order
7. Druk oświadczenia.doc doc 49 2020-02-18 12:25:00 Criterion
8.1 Oswiadczenie RODO.pdf pdf 401.38 2020-02-18 12:25:00 Criterion
8 Klauzula RODO.pdf pdf 461.91 2020-02-18 12:25:00 Criterion
9 Projekt umowy modyfikacja.pdf pdf 378.58 2020-02-26 14:15:58 Criterion
9 Projekt umowy modyfikacja.pdf pdf 378.58 2020-02-26 12:40:00 Public message
1 Specyfikacja przetargowa modyfikacja.pdf pdf 655.32 2020-02-26 12:40:00 Public message

Announcements

2020-02-26 12:40 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na:
• pkt III otrzymuje brzmienie: „Zamawiający przekaże w szczególności następujące dokumenty: mapę do celów projektowych, kopię mapy ewidencyjnej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Koncepcję Budowy Zbiornika Retencyjnego Wody Pitnej”, plan sytuacyjny w skali 1:500
z zaznaczoną lokalizacją zbiornika oraz przewidywaną trasą rurociągów technologicznych, opinię geotechniczną oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
• pkt XXIV otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia przez Podwykonawców ”


W projekcie umowy Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
• § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Przekazanie w szczególności, następujących dokumentów: mapy do celów projektowych, kopii mapy ewidencyjnej,
„Koncepcji Budowy Zbiornika Retencyjnego Wody Pitnej” wykonanej przez Biuro Obsługi Inwestora „ABOL”S.C., planu sytuacyjnego w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zbiornika oraz przewidywaną trasą rurociągów technologicznych, wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opinii geotechnicznej oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ”.
• Dopisuje się § 6 o następującym brzmieniu: „WYKONAWCA, za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej (podwykonawcy), za której działania lub zaniechania odpowiadał będzie tak, jak za własne działania bądź zaniechania.”
• W umowie § 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 otrzymują numerację 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 .
• w § 9( wcześniejsza numeracja § 8) wykreśla się ust. 5 o treści : „ Jeżeli WYKONAWCA dopuści do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy Podwykonawcę, wówczas WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia gross określonego w § 7 ust.1 umowy.”


Zamawiający umieszcza tekst jednolity „Specyfikacji przetargowej” i „Projektu umowy”.

9 Projekt umowy mody [...].pdf

1 Specyfikacja przet [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 w Lęborku oraz rurociągów technologicznych”.wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Proszę załączyć wypełniony druk oferty, jako skan w formacie pdf

6. Druk oferty.doc

1 service Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku
Pionierów 2
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie - Proszę załączyć wypełniony druk, jako skan w formacie pdf Attachment required

7. Druk oświadczenia [...].doc

(0)
3 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
4 Zaświadczenie z właściwej izby - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
5 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
6 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
8 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z klauzulą RODO i oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

8.1 Oswiadczenie RO [...].pdf

8 Klauzula RODO.pdf

(0)
10 Uzyskałem informację do przygotowania oferty - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
11 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

9 Projekt umowy mody [...].pdf

(0)
12 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
Unlock the form

The number of page views: 608