Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-76/20/04/Z Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 17-02-2020 10:02:00
Placing offers : 21-04-2020 10:00:00
Offers opening : 21-04-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 953.59 2020-02-17 10:02:00 Proceeding
2020-OJS033-077042-pl.pdf pdf 112.41 2020-02-17 10:02:00 Proceeding
zał do edycji.docx docx 32.34 2020-02-17 10:02:00 Proceeding
document_2020031315313080.pdf pdf 27.1 2020-03-13 15:32:11 Public message
zmiana76.pdf pdf 35.43 2020-03-18 09:45:03 Public message
notice-1.pdf pdf 71.23 2020-03-18 09:45:03 Public message
odp76.pdf pdf 43.08 2020-03-26 11:31:32 Public message
zm76.pdf pdf 36.62 2020-04-03 09:32:03 Public message
notice-11.pdf pdf 71.21 2020-04-03 09:32:03 Public message
infootw76.pdf pdf 45.91 2020-04-21 12:40:59 Public message
wybstr76_2020092215282919.pdf pdf 50.98 2020-09-22 15:20:07 Public message
2020-OJS193-466245-pl.pdf pdf 102.78 2020-10-05 09:18:25 Public message

Announcements

2020-10-05 09:18 Sławomir Jastrzębski ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS193-466245-p [...].pdf

2020-09-22 15:20 Sławomir Jastrzębski informacja o wyborze

wybstr76_20200922152 [...].pdf

2020-04-21 12:40 Sławomir Jastrzębski Informacja z otwarcia ofert

infootw76.pdf

2020-04-03 09:32 Sławomir Jastrzębski ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja

zm76.pdf

notice-11.pdf

2020-03-26 11:31 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 1

odp76.pdf

2020-03-18 09:45 Sławomir Jastrzębski ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja

zmiana76.pdf

notice-1.pdf

2020-03-13 15:32 Sławomir Jastrzębski Informacja o zmianie ogłoszenia

document_20200313153 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1228