Proceeding: WZP-228/20/19/Ł Dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Komendy Stołecznej Policji

Deadlines:
Posted : 13-02-2020 10:55:00
Placing offers: 18-03-2020 14:00:00
Opening offers : 18-03-2020 14:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf pdf 599 2020-02-13 10:55:00 Proceeding
2020-OJS031-072003-pl.pdf pdf 115.23 2020-02-13 10:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).xlsx xlsx 39.21 2020-02-13 10:55:00 Proceeding
doc20200602161857.pdf pdf 73.55 2020-06-02 16:26:24 Public message
doc20200521171355.pdf pdf 304.74 2020-05-21 17:23:45 Public message
15.05.2020 r. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 72.83 2020-05-15 17:15:33 Public message
Otwarcie 228_20.pdf pdf 944.94 2020-03-19 14:45:27 Public message
grupa kapitałowa.docx docx 19.89 2020-03-19 14:45:27 Public message
pytania i odpowiedzi publiczne.pdf pdf 381.86 2020-03-05 15:14:25 Public message

Announcements

2020-06-02 16:26 Paweł Małek Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

doc20200602161857.pd [...].pdf

2020-05-21 17:23 Paweł Małek Zawiadomienie o unieważnionym wyborze oferty najkorzystniejszej

doc20200521171355.pd [...].pdf

2020-05-15 17:15 Paweł Małek Zawiadomienie o wyborze oferty

15.05.2020 r. zawiad [...].pdf

2020-03-19 14:45 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 228_20.pdf

grupa kapitałowa.doc [...].docx

2020-03-05 15:14 Paweł Małek Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 697