Proceeding: Przegląd generalny i naprawa cylindra hamulcowego z hamulcem sprężynowym z pojazdu SA103-007

Michał Prokopiuk
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Lubelski Zakład w Lublinie
Deadlines:
Posted : 12-02-2020 08:33:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest Przegląd generalny i naprawa cylindra
hamulcowego z hamulcem sprężynowym o numerze: 070989 z pojazdu SA103-007.

Transport na koszt i ryzyko Dostawcy z i do ul. Gazowa 4 20-406 Lublin w ciągu 14 dni od dnia przesłania zamówienia.

 Forma płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania przedmiotu dostawy wraz z fakturą. 


1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności: 

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu, 

2. Dostawca dołączy do każdego dostarczanego cylindra świadectwo 3.1 do Odbiorcy asortymentu (stosowne atesty,certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu) potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi. 

 3. Zamawiający zastrzega sobie: 

a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania; 

b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem termin uskładania ofert; 

c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.

d/ możliwość swobodnego wyboru oferty. 

4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Dostawcy za każdy dzień zwłoki, 

b) odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy. 

c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 


W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd generalny i naprawa cylindra hamulcowego z hamulcem sprężynowym z pojazdu SA103-007 - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - 12 miesięcy (0)
Unlock the form

The number of page views - 108