Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-10/20 Dostawa respiratorów stacjonarnych 2 sztuki oraz respiratora stacjonarno-transportowego 1 sztuka - AE/ZP-27-10/20

Deadlines:
Published : 11-02-2020 11:50:00
Placing offers : 19-03-2020 10:00:00
Offers opening : 19-03-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z Załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9/ Załącznik Nr 6 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówieniaAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2.pdf pdf 87.59 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.83 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 75 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 76 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 100 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.doc doc 168.5 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 229 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 205.88 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 794.73 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 817 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2.doc doc 151.5 2020-02-11 11:50:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 326.04 2020-02-18 11:29:33 Public message
Załącznik Nr 6.1 PO ZMIANIE.doc doc 168.5 2020-02-27 10:26:54 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.PDF PDF 352.47 2020-02-27 10:26:54 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 68.82 2020-02-27 10:27:46 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.PDF PDF 1665.56 2020-03-04 09:27:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 406.03 2020-03-19 14:47:58 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 741.57 2020-04-17 13:49:05 Public message

Announcements

2020-04-17 13:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-03-19 14:47 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-03-04 09:27 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-02-27 10:27 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-02-27 10:26 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 6.1 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 6.1 do SIWZ oraz pkt.VII.1.2 SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.03.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Załącznik Nr 6.1 PO [...].doc

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-02-18 11:29 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3178