Proceeding: RDF/U/02/2020 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.07.2020 roku z możliwością składania ofert częściowych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 07-02-2020 14:01:00
Placing offers: 16-03-2020 10:00:00
Opening offers : 16-03-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. SIWZ.pdf pdf 7195.69 2020-02-07 14:01:00 Proceeding
2. Formularz oferty.pdf pdf 592.8 2020-02-07 14:01:00 Proceeding
2. wzór umowy.docx docx 31.54 2020-02-07 14:01:00 Proceeding
4. JEDZ.pdf pdf 5878.99 2020-02-07 14:01:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 64 2020-02-07 14:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2739.83 2020-02-07 14:01:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 119.27 2020-03-16 13:24:57 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 417.03 2020-03-27 15:19:29 Public message
Unieważnienie wyboru.pdf pdf 60.52 2020-04-01 08:33:50 Public message
Wybór Wykonawcy ponowny ok.pdf pdf 97.65 2020-04-01 08:35:24 Public message

Announcements

2020-04-01 08:35 Szymon Łakota Szanowni Państwo, WYKONAWCY

Zawiadominie o ponownym wyborze Wykonawcy.

(informacja dla Wykonawców)

Wybór Wykonawcy pono [...].pdf

2020-04-01 08:33 Szymon Łakota Szanownia Państwo,


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystmiejszej oferty oraz o powtórzenie czynności oceny ofert.

Unieważnienie wyboru [...].pdf

2020-03-27 15:19 Szymon Łakota Informacja o wyborze Wykoanwcy do realziacji I,II,III,IV,V częśći zamówienia.

(w załączeniu)

z wyrazami szacunku

Wybór Wykonawcy.pdf

2020-03-16 13:24 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 931