Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-199/20/14/Ł Dostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napadu

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 07-02-2020 09:50:00
Placing offers : 31-03-2020 10:00:00
Offers opening : 31-03-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS027-061112-pl.pdf pdf 140.62 2020-02-07 09:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1776.73 2020-02-07 09:50:00 Proceeding
zal do edycji.docx docx 84.74 2020-02-07 09:50:00 Proceeding
info199.pdf pdf 29.51 2020-02-25 15:25:04 Public message
2020-OJS041-096874-pl.pdf pdf 77.84 2020-02-27 10:00:05 Public message
pyt199.pdf pdf 64.5 2020-02-27 10:00:05 Public message
pyt1 199.pdf pdf 91.94 2020-03-02 15:27:49 Public message
pyt2 199.pdf pdf 64.7 2020-03-11 16:24:45 Public message
zal do edycji nowe.docx docx 82.54 2020-03-12 07:58:11 Public message
notice.pdf pdf 72.12 2020-03-16 09:07:47 Public message
infootw199.pdf pdf 115.53 2020-03-31 14:31:40 Public message
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 166.5 2020-03-31 14:32:51 Public message
wyb199.pdf pdf 108.49 2020-05-14 15:18:57 Public message
2020-OJS107-259205-pl.pdf pdf 152.3 2020-06-04 09:06:08 Public message

Announcements

2020-06-04 09:06 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS107-259205-p [...].pdf

2020-05-14 15:18 Sławomir Jastrzębski W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyb199.pdf

2020-03-31 14:32 Sławomir Jastrzębski Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu)

Oświadczenie o przyn [...].doc

2020-03-31 14:31 Sławomir Jastrzębski Informacja z otwarcia ofert

infootw199.pdf

2020-03-16 09:07 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

notice.pdf

2020-03-12 07:58 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego w załączeniu przekazuję uaktualnione załączniki do edycji.
UWAGA:
Nie uwzględnienie w ofertach zmian, zwłaszcza w ilościach asortymentu Załącznika nr 1A do SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

zal do edycji nowe.d [...].docx

2020-03-11 16:24 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 3

pyt2 199.pdf

2020-03-02 15:27 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 2

pyt1 199.pdf

2020-02-27 10:00 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach wraz z ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji

2020-OJS041-096874-p [...].pdf

pyt199.pdf

2020-02-25 15:25 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu.

info199.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1448