Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/04/20 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 05-02-2020 13:14:00
Placing offers : 30-03-2020 09:00:00
Offers opening : 30-03-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.04.20 Formularz cen jednostkowych.xls xls 609.5 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP.220.04.20 JEDZ.xml.xml xml 145.53 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP.220.04.20 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.88 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 387.43 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20 Zał. _udost zasobow.rtf rtf 56.28 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 201.86 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20- ZaŁ. nr 2 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 129.71 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 55.34 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20_SIWZ leki 76 zadań.rtf rtf 7207.08 2020-02-05 13:14:00 Proceeding
ZP_220_04_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA zmodyfikowana.rtf rtf 206.5 2020-02-25 13:35:48 Public message
Załącznik do pytań Wykonawcy nr 16.pdf pdf 122.5 2020-02-25 13:35:48 Public message
Załącznik do pytań Wykonawcy nr 8.pdf pdf 164.05 2020-02-25 13:35:48 Public message
Załącznik do pytań Wykonawcy nr 4.pdf pdf 136.42 2020-02-25 13:35:48 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 239.66 2020-02-25 13:35:48 Public message
Druk Sprostowania przesłany do publikacji w Dzienniku UE w dniu 05.03.2020 r..pdf pdf 77.71 2020-03-05 13:40:47 Public message
ZP.220.04.20 Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadań nr 12 i 41.xls xls 202 2020-03-05 13:40:47 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 05.03.2020 r..docx docx 141.33 2020-03-05 13:40:47 Public message
ZP_220_04_20 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.docx docx 332.05 2020-03-10 10:08:15 Public message
ZP.220.04.20 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.91 2020-03-30 16:25:59 Public message
ZP.220.04.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 55.54 2020-03-30 16:25:59 Public message
ZP.220.04.20 Sprostowanie dot. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 56.2 2020-04-03 14:05:04 Public message
ZP.220.04.20 Wykaz wykonawców wraz z adresami.docx docx 31.2 2020-05-08 13:04:32 Public message
Rozstrzygnięcie nr 1 z dnia 08.05.2020 r.docx docx 217.64 2020-05-08 13:04:32 Public message
Unieważnienie zadania nr 74 z dnia 12.05.2020 r.docx docx 138.71 2020-05-12 14:15:58 Public message
ZP.220.04.20 Wykaz wykonawców wraz z adresami.docx docx 31.2 2020-05-22 14:33:18 Public message
Rozstrzygnięcie nr 2 z dnia 22..05.2020 r.docx docx 180.67 2020-05-22 14:33:18 Public message
Rozstrzygnięcie nr 3 z dnia 27.05.2020 r.docx docx 143.29 2020-05-27 12:49:46 Public message

Announcements

2020-05-27 12:49 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania nr 3 z dnia 27.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie nr [...].docx

2020-05-22 14:33 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania nr 2 z dnia 22 maja 2020 r.
wraz z wykazem Wykonawców oraz ich adresami

ZP.220.04.20 Wykaz w [...].docx

Rozstrzygnięcie nr [...].docx

2020-05-12 14:15 Wioletta Sybal Unieważnienie zadania nr 74 z dnia 12.05.2020 r.

Unieważnienie zadani [...].docx

2020-05-08 13:04 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania nr 1 z dnia 08.05.2020 r.

ZP.220.04.20 Wykaz w [...].docx

Rozstrzygnięcie nr [...].docx

2020-04-03 14:05 Wioletta Sybal Sprostowanie dot. Informacja z otwarcia ofert

ZP.220.04.20 Sprosto [...].docx

2020-03-30 16:25 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 30.03.2020 r. o godz. 09.30

ZP.220.04.20 Oświadc [...].docx

ZP.220.04.20 Inform [...].docx

2020-03-10 10:08 Wioletta Sybal Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 10.03.2020 r.

ZP_220_04_20 Ogłosze [...].docx

2020-03-05 13:40 Wioletta Sybal MODYFIKACJA SIWZ z dnia 05.03.2020 r.
Zmodyfikowany Formularz cen jedn. dla zadań nr 12 i 41
Druk Sprostowania przekazany do publikacji w dzienniku UE dnia 05.03.2020 r.

Druk Sprostowania pr [...].pdf

ZP.220.04.20 Zmodyfi [...].xls

Modyfikacja SIWZ z d [...].docx

2020-02-25 13:35 Wioletta Sybal Wyjaśnienie nr 1 z dnia 25.02.2020 r. wraz z Załącznikami do pytań Wykonawców nr 4,8,16

ZP_220_04_20 Zał. nr [...].rtf

Załącznik do pytań W [...].pdf

Załącznik do pytań W [...].pdf

Załącznik do pytań W [...].pdf

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3557