Proceeding: PZP.262.7.2020.RL PZP.262.7.2020.RL DOSTAWA WODOMIERZY ULTRADŹWIĘKOWYCH do pomiaru zimnej wody z zintegrowanym modułem radiowym i systemem zdalnego radiowego odczytu z podziałem na 3 zadania

Deadlines:
Posted : 30-01-2020 14:18:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:30:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia w postępowaniu na: DOSTAWĘ WODOMIERZY ULTRADŹWIĘKOWYCH do pomiaru zimnej wody z zintegrowanym modułem radiowym i systemem zdalnego radiowego odczytu z podziałem na 3 zadania:

                                  Zadanie I - wodomierze w zakresie średnic DN 50 do DN 100 wraz z urządzeniami i programem radiowego odczytu

Zadanie II - wodomierze o  średnicy DN 50 wraz z urządzeniami i programem radiowego odczytu

Zadanie III - wodomierze o  średnicy DN 25 wraz z urządzeniami i programem radiowego odczytu

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
7-20_wszczęcie postepowania.pdf pdf 160.14 2020-01-30 14:18:00 Proceeding
7-20 siwz_wodomierze 3 zad_www.pdf pdf 1072.52 2020-01-30 14:18:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 56.93 2020-02-26 14:21:28 Public message
7.20 inf_cenowa_otwarcie.pdf pdf 376.1 2020-02-14 13:00:50 Public message
7-20 załaczniki.docx docx 181.11 2020-02-11 14:15:21 Public message
7-20_pyt_odp_10.02_www.pdf pdf 188.52 2020-02-12 11:07:17 Public message

Announcements

2020-02-26 14:21 Luiza Łaganowska PZP.262.7.2020.RL ogłoszenie o wyniku

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2020-02-14 13:00 Luiza Łaganowska Informacja cenowa z otwarcia ofert PZP.262.7.2020.RL

7.20 inf_cenowa_otwa [...].pdf

2020-02-12 11:07 Luiza Łaganowska Odpowiedzi zamawiającego PZP.262.7.2020.5.RL

7-20_pyt_odp_10.02_w [...].pdf

2020-02-11 14:15 Luiza Łaganowska załączniki w wersji edytowalnej

7-20 załaczniki.docx

2020-02-06 08:16 Luiza Łaganowska Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wzoru wodomierza DN50 do wyboru przez Wykonawcę, w przypadku składania przez niego oferty w zadaniach I oraz II ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wzoru wodomierza DN50 do wyboru przez Wykonawcę.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oferta wykonawcy W tym miejscu należy załączyć dokumenty wymagane przez zamawiającego w postępowaniu 1 delivery - (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 513