Proceeding: ZP/5/2020 ZP/5/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 27-01-2020 10:52:00
Placing offers : 03-03-2020 09:00:00
Offers opening : 03-03-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.8 2020-01-27 10:56:35 Proceeding
SIWZ 5.doc doc 474 2020-01-27 10:58:57 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2020-01-27 10:58:57 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy i cenowe.doc doc 152.5 2020-01-27 10:58:57 Proceeding
Załącznik 3 - zestawienie parametrów.zip zip 1096.67 2020-01-27 10:58:57 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 180 2020-01-27 10:58:57 Proceeding
Zmodyfikowana SIWZ 5.doc doc 474 2020-02-05 13:29:03 Public message
Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 265.97 2020-02-05 13:29:03 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.docx docx 77.15 2020-02-05 13:29:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.19 2020-02-10 13:51:00 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 89.5 2020-03-03 11:35:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 573.19 2020-03-03 11:36:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej.pdf pdf 584.79 2020-03-11 12:46:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert - Pakiet 1.doc doc 254 2020-03-24 11:49:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 2.docx docx 126.32 2020-04-09 13:15:58 Public message

Announcements

2020-04-09 13:15 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert - Pakiet 2

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2020-03-24 11:49 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty - Pakiet 1

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2020-03-11 12:46 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-03 11:36 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-03 11:35 Dagmara Żukowska Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 03.03.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej - oświadczenie w załączeniu

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

2020-02-10 13:51 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-02-05 13:29 Dagmara Żukowska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmodyfikowana SIWZ 5 [...].doc

Potwierdzenie wysłan [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 884