Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 281.91.2019 Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta)

Deadlines:
Published : 27-01-2020 09:45:00
Placing offers : 18-03-2020 11:00:00
Offers opening : 18-03-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację. wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami połączeniami i przepięciami w ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta we Włocławku o łącznej długości około 5,6 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych i studni wodomierzowych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach zadania przy przebudowie sieci wodociągowych      z przyłączami i połączeniami przewiduje się zastosowanie metod bezwykopowych oraz metody wykopu otwartego. Ponadto z uwagi na konieczność wymiany armatury, połączeń, przełączeń lub wymiany przyłączy niezbędne będzie wykonywanie wykopów montażowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III  dokumentacji przetargowej.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie pełna treść.pdf pdf 120.43 2020-01-27 09:46:47 Proceeding
Tom I - Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 815.34 2020-01-27 09:46:54 Proceeding
Tom II - Wzor Umowy.pdf pdf 374.29 2020-01-27 09:46:58 Proceeding
załączniki 1-6 Tomu I.doc doc 109.5 2020-01-27 09:48:06 Proceeding
Załącznik 7_formularz ofertowy.xls xls 142.5 2020-01-27 09:48:10 Proceeding
Tom III - Opis Przedmiotu Zamówienia.001 001 221471.34 2020-01-27 09:48:16 Proceeding
JEDZ.doc doc 187 2020-02-19 09:02:23 Proceeding
komunikat.pdf pdf 352.83 2020-02-26 10:36:36 Proceeding
komunikat.pdf pdf 352.83 2020-02-26 10:42:06 Public message
informacja.pdf pdf 38.57 2020-03-18 11:33:00 Public message
wynik.pdf pdf 37.76 2020-04-16 10:08:47 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.55 2020-06-05 09:55:22 Public message

Announcements

2020-06-05 09:55 Mieczysław Małkiewicz Informacja o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-16 10:08 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wynik.pdf

2020-03-18 11:33 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

2020-02-26 10:42 Mieczysław Małkiewicz UWAGA
Zmiana zapisów warunków udziału w postępowaniu i terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku

komunikat.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1623