Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-227/20/18/Z Dostawy wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP

Deadlines:
Published : 27-01-2020 09:17:32
Placing offers : 27-02-2020 14:00:00
Offers opening : 27-02-2020 14:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS018-038845-pl.pdf pdf 180.16 2020-01-27 09:18:43 Proceeding
227 - SIWZ.pdf pdf 1129.05 2020-01-27 09:18:51 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 426 2020-01-27 09:19:04 Proceeding
odp na pytania i zm siwz.pdf pdf 2563.78 2020-02-10 15:29:39 Public message
Oświadczenie o przyn. gr. kap. do edycji.docx docx 18.34 2020-02-28 09:19:51 Public message
info z otwarcia.pdf pdf 1758.17 2020-02-28 09:19:51 Public message
wyniki strona zd 5.pdf pdf 528.02 2020-03-12 16:34:18 Public message
wyniki strona zd 6.pdf pdf 525.35 2020-03-12 16:34:18 Public message
wyniki strona zd 4.pdf pdf 520.32 2020-03-12 16:34:18 Public message
wyniki strona zd 3.pdf pdf 524.84 2020-03-12 16:34:18 Public message
info strona zd2.pdf pdf 593.06 2020-03-17 16:13:14 Public message
info strona zd1.pdf pdf 559.86 2020-03-17 16:13:14 Public message
2020-OJS085-201412-pl.pdf pdf 212.74 2020-04-30 09:20:04 Public message

Announcements

2020-04-30 09:20 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS085-201412-p [...].pdf

2020-03-17 16:13 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1 i 2.

info strona zd2.pdf

info strona zd1.pdf

2020-03-12 16:34 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd.nr 3, 4, 5 i 6.

wyniki strona zd 5.p [...].pdf

wyniki strona zd 6.p [...].pdf

wyniki strona zd 4.p [...].pdf

wyniki strona zd 3.p [...].pdf

2020-02-28 09:19 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przyn [...].docx

info z otwarcia.pdf

2020-02-10 15:29 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz ze zmianą SIWZ

odp na pytania i zm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 874