Proceeding: MCM/WSM/ZP1/2020 Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Deadlines:
Posted : 20-01-2020 12:02:44
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xls xls 407.5 2020-01-20 12:21:36 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf pdf 513.82 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
POTWIERDZENIE PRZESŁANIA DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA.pdf pdf 937.68 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
SIWZ - Dostawa Leków.pdf pdf 6498.85 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 44 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 184.5 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy.pdf pdf 433.35 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ RODO.pdf pdf 409.27 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oswiadczenia Wykonawcy.doc doc 45 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.docx docx 17.14 2020-01-20 12:14:32 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 495.08 2020-01-29 14:27:29 Public message
Zmiana i modyfikacja SIWZ.pdf pdf 488.17 2020-01-29 14:37:00 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xls xls 421.5 2020-01-29 14:46:33 Public message
Zmieniony Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 47 2020-01-29 14:46:33 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf pdf 433.82 2020-01-29 14:50:20 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW.pdf pdf 6209.64 2020-01-29 14:52:07 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xls xls 421.5 2020-01-30 09:39:49 Public message
Ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 73.75 2020-01-31 15:22:46 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONE W Dz.U. S S25.pdf pdf 70.01 2020-02-06 08:10:26 Public message
INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT Art. 86 ust. 5 Pzp..pdf pdf 2082.85 2020-02-14 14:12:20 Public message
WYNIKI POSTĘPOWANIA DOSTAWA LEKÓW.pdf pdf 1640.37 2020-03-09 14:49:05 Public message
Unieważnienie wyboru oferty pakiet Nr 16.pdf pdf 461.8 2020-03-19 13:35:25 Public message
UNIEWAŻNIENIE WYKLUCZENIA WYKONAWCY.pdf pdf 285.44 2020-03-19 14:47:40 Public message
PONOWNE WYNIKI PAKIET NR 16 DOSTAWA LEKÓW.pdf pdf 652.74 2020-03-26 13:39:34 Public message
PONOWNE WYNIKI PAKIET NR 32.pdf pdf 498.29 2020-03-26 13:45:30 Public message

Announcements

2020-03-26 13:45 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie w zakresie Pakietu Nr 32 na Dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.
Z poważaniem,
Zdzisław Konieczny

PONOWNE WYNIKI PAKIE [...].pdf

2020-03-26 13:39 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie złożonych ofert w zakresie Pakietu Nr 16 na Dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Z poważaniem,
Zdzisław Konieczny

PONOWNE WYNIKI PAKIE [...].pdf

2020-03-19 14:47 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam unieważnienie czynności wykluczenia Wykonawcy
Z poważaniem:
Zdzisław Konieczny

UNIEWAŻNIENIE WYKLUC [...].pdf

2020-03-19 13:35 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Unieważnienie wyboru oferty w pakiecie Nr 16 na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Z poważaniem:

Zdzisław Konieczny

Unieważnienie wyboru [...].pdf

2020-03-09 14:49 Zdzisław Konieczny W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAM WYNIKI POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ LEKÓW DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O., W MILICZU NR POSTĘPOWANIA MCM/WSM/ZP1/2020.

WYNIKI POSTĘPOWANIA [...].pdf

2020-02-14 14:12 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

INFORMACJA Z DNIA OT [...].pdf

2020-02-06 08:10 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Umii Europejskiej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-01-31 15:22 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia gdyż dodanie nowych części i wydzielenie pozycji z części wpisano w niewłaściwym miejscu ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.

Ponowne ogłoszenie o [...].pdf

2020-01-30 09:39 Zdzisław Konieczny Sprostowanie do wiadomości zamieszczonej dnia 29.01.2020r., o godzinie 14:46:33.
Zamawiający pomyłkowo w Zmienionym Załączniku Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe w Pakiecie Nr 15 nie usunął pozycji Nr 3, która została przeniesiona do Pakietu Nr 30.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza ponownie poprawiony Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe, w którym usunięto w Pakiecie Nr 15 pozycję Nr 3, która została przeniesiona do Pakietu Nr 30.
Prosimy o złożenie ofert według tego Zmienionego Załącznika Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe.

Zmieniony Załącznik [...].xls

2020-01-29 14:52 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-01-29 14:50 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmieniony wzór umowy tj.: Zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Zmieniony Załącznik [...].pdf

2020-01-29 14:46 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmieniony Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy oraz zmienione Załączniki Nr 2 do SIWZ, na których należy złożyć ofertę.

Zmieniony Załącznik [...].xls

Zmieniony Zalacznik [...].doc

2020-01-29 14:37 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam informację o zmianie SIWZ

Zmiana i modyfikacja [...].pdf

2020-01-29 14:27 Zdzisław Konieczny w załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1325