Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-01/20 Dostawa paneli zasilających nadłóżkowych 30 sztuk oraz mostów zasilających 3 sztuki - AE/ZP-27-01/20

Deadlines:
Published : 17-01-2020 10:24:00
Placing offers : 28-02-2020 10:00:00
Offers opening : 28-02-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9/ Załącznik Nr 6 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

 

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 819.5 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.09 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 922.67 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 799 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.05 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.73 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 794.5 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 794.5 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 819.5 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 892 2020-01-17 10:29:28 Proceeding
Formularz Ofertowy PO ZMIANIE.doc doc 819.5 2020-01-30 13:47:14 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 71.73 2020-01-30 13:47:14 Public message
Załącznik Nr 6 PO ZMIANIE.doc doc 895 2020-02-13 10:54:31 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 899.75 2020-02-13 10:54:32 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 74.91 2020-02-13 10:55:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 422.9 2020-02-28 13:48:33 Public message
Informacja o wyborze Platforma.PDF PDF 545.33 2020-03-30 14:11:09 Public message

Announcements

2020-03-30 14:11 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborz [...].PDF

2020-02-28 13:48 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-02-13 10:55 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-02-13 10:54 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz pkt.VII.2 SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.02.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Załącznik Nr 6 PO ZM [...].doc

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-01-30 13:47 Zamówienia Publiczne Zmiana do zapisów prostująca oczywistą omyłkę pisarską w SIWZ wraz z Formularzem Ofertowym zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana Formularza Ofertowego.

Formularz Ofertowy P [...].doc

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2186