Proceeding: CZO.272.1.2020 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dopiewo

Deadlines:
Published : 16-01-2020 18:02:51
Placing offers : 29-01-2020 09:00:00
Offers opening : 29-01-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 293.62 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
SIWZ.doc doc 308 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik nr 1 do projektu umowy - wzór harmonogramu.xls xls 67.5 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ- wzór oferty.doc doc 73.5 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik nr 2 do projektu umowy - raporty odpady.docx docx 94.01 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 188 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 55.53 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania.doc doc 36.5 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 38.5 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy.docx docx 64.43 2020-01-16 18:04:05 Proceeding
protokół z otwarcia ofert - Dopiewo.docx docx 74.78 2020-01-29 21:11:32 Public message
unieważnienie Dopiewo.pdf pdf 428.69 2020-02-03 15:36:57 Public message

Announcements

2020-02-03 15:36 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszej części zamówienia (podstawa faktyczna i prawna unieważnienia w załączniku).

unieważnienie Dopiew [...].pdf

2020-01-29 21:11 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia protokół z otwarcia ofert (w załączniku)

protokół z otwarcia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2054