Proceeding: WZP-18/MW/2020 Dostawa materiałów budowlanych - farby, materiały stolarskie i okucia meblowe.

Deadlines:
Posted : 16-01-2020 10:51:00
Placing offers: 20-01-2020 08:10:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Uwaga: zmiana formularza ofertowego do zadania nr 1 oraz zmiana terminu zakończenia postępowania.


W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  Dostawę materiałów budowlanych - farby, materiały stolarskie i okucia meblowe” - 2 zadania

Oferent może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru ofert w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Proszę o wypełnienie załączników i dołączenie do oferty.

Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, do 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji
i Remontów Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi.

Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482.

Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy.

Miejsce wykonania zamówienia – Komenda Stołeczna Policji, ul. Karolkowa 46 w Warszawie.

Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Jarosław Karman, tel. 22 60 338-86 lub 885-444-110.

Termin realizacji  zamówienia 2 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszt dostawy należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy - zad 2.xlsx xlsx 10.45 2020-01-17 13:43:58 Ordered object
Formularz ofertowy - zad 1.xlsx xlsx 10.59 2020-01-16 10:51:00 Ordered object
Formularz ofertowy - zad 2.xlsx xlsx 10.45 2020-01-17 13:44:12 Criterium
Formularz ofertowy - zad 1.xlsx xlsx 10.59 2020-01-16 10:51:00 Criterium

Announcements

2020-01-16 14:07 Katarzyna Arent zadanie nr 2 , poz.1 - dotyczy zawiasu GTV.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie 1 Farby

Formularz ofertowy - [...].xlsx

1 set - (0)
2 Zadanie 2 Materiały stolarskie i okucia meblowe

Formularz ofertowy - [...].xlsx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - zadanie 1 - Proszę wypełnić załącznik (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz ofertowy - [...].xlsx

(0)
3 Formularz ofertowy - zadanie 2 - Proszę wypełnić załącznik (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz ofertowy - [...].xlsx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 334