Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 2/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 15 pakietów.

Deadlines:
Published : 13-01-2020 08:44:15
Placing offers : 28-01-2020 10:00:00
Offers opening : 28-01-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2020-OJS008-013236-pl.pdf pdf 282.82 2020-01-13 10:31:05 Proceeding
JEDZ 2 PN D UE 2020- edyt..doc doc 186.5 2020-01-13 10:32:13 Proceeding
SIWZ 2.PN.D.UE.2020.pdf pdf 326.92 2020-01-13 09:02:29 Proceeding
Załącznik A 2.PN.D.UE.2020 edyt..xlsx xlsx 19.65 2020-01-13 09:02:29 Proceeding
Załącznik A 2.PN.D.UE.2020.pdf pdf 119.44 2020-01-13 09:02:29 Proceeding
Załączniki edytoiwalne.doc doc 128 2020-01-13 09:02:29 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 293.98 2020-01-21 14:34:34 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 281.18 2020-01-28 12:54:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 283.58 2020-02-17 11:55:00 Public message
Załącznik do zawiadomienia.pdf pdf 132.36 2020-02-17 11:55:00 Public message

Announcements

2020-02-17 11:55 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do zawiado [...].pdf

2020-01-28 12:54 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w dniu 28.01.2020 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-21 14:34 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1331