Proceeding: COZL/DZP/AW/3411/PN-2/20 "Dostawa leków (Mitoxantrone, Oxaliplatyna, Fluorouracil, Levofolinic acid, Pemetrexed) na potrzeby COZL"

Deadlines:
Posted : 07-01-2020 09:42:00
Placing offers: 20-01-2020 09:45:00
Opening offers : 20-01-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 5 - Oświadczenie.doc doc 49 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
zał. nr 4 - formularz ofertowy.doc doc 68 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
zał. nr 3-Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 57 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
zał. nr 2-wzór umowy.doc doc 82 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
zał. nr 1.1 - 1.5 .doc doc 67.5 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6969.94 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu PN-2-20.pdf pdf 186.68 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
JEDZ espd-request.xml xml 136.02 2020-01-07 09:47:17 Proceeding
Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty PN-2-20.pdf pdf 275.79 2020-02-06 12:38:39 Public message
Unieważnienie brak pieniedzy.pdf pdf 201.17 2020-01-28 14:01:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 682.82 2020-01-21 11:36:54 Public message

Announcements

2020-02-06 12:38 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.części 3, części 4

Wynik wyboru najkorz [...].pdf

2020-01-28 14:01 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 5.

Unieważnienie brak p [...].pdf

2020-01-28 13:56 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania.
2020-01-21 11:36 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 476