Proceeding: ZP/220/02/20 Dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie

Deadlines:
Posted : 03-01-2020 09:02:00
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Opening offers : 20-01-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną - z zastrzeżeniem, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia - poniżej 139.000 euro - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA. 

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
10_ZP_220_02_20_FO_zal 5_wykaz dostaw.rtf rtf 60.3 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
9_ZP_220_02_20_FO_zal 4_parametry wymagane_zad 1.rtf rtf 93.96 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
8_ZP_220_02_20_FO_zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 43.57 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
7_ZP_220_02_20_FO_zal 2_fcj.rtf rtf 608.96 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
6_ZP_220_02_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 76.38 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
5_ZP_220_02_20_FO_zal 1a_osw_brak pdst wykl.rtf rtf 101.31 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
4_ZP_220_02_20_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 51.37 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
3_ZP_220_02_20_SIWZ_zal 1_FO.rtf rtf 148.61 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
2_ZP_220_02_20_SIWZ_03 01 20.rtf rtf 7059.67 2020-01-03 09:06:50 Proceeding
1_ZP_220_02_20_ogł o zam_03 01 20.rtf rtf 9390.99 2020-01-03 09:06:49 Proceeding
ZP_220_02_20_ROZSTRZYGNIECIE_28 02 20.rtf rtf 9270.09 2020-02-28 12:12:57 Public message
ZP_220_02_20_informacja z otwarcia ofert_20 01 20.rtf rtf 9283.22 2020-01-20 10:33:04 Public message
ZP_220_02_20_SPROSTOWANIE wyjasnienia 1_15 01 20.rtf rtf 9200.32 2020-01-15 11:40:08 Public message
ZP_220_02_20_Wyjasnienia 1_15 01 20.rtf rtf 9218.52 2020-01-15 11:00:23 Public message
1a_ZP_220_02_20_zmiana ogł _08 01 20.rtf rtf 9211.27 2020-01-08 10:46:54 Public message
2a_ZP_220_02_20_SIWZ_PO MODYFIKACJI_08 01 20.rtf rtf 7060.6 2020-01-08 10:46:54 Public message

Announcements

2020-02-28 12:12 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania ZP/220/02/20. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_02_20_ROZSTRZ [...].rtf

2020-01-20 10:33 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu ZP/220/02/20. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_02_20_informa [...].rtf

2020-01-15 11:40 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji sprostowania Wyjaśnień nr 1 z dnia 15 stycznia 2020 r.
Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_02_20_SPROSTO [...].rtf

2020-01-15 11:00 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_02_20_Wyjasni [...].rtf

2020-01-08 10:46 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo,
zamawiający informuje o publikacji modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału. Wykonawcy winni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania ofert.
Z poważaniem,
Katarzyna Rogiewicz

1a_ZP_220_02_20_zmia [...].rtf

2a_ZP_220_02_20_SIWZ [...].rtf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 695