Proceeding: ZP.272.00092.2019 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych - 6 Cześci.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 20-12-2019 10:07:21
Placing offers: 30-01-2020 11:00:00
Opening offers : 30-01-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zalaczniki.doc doc 1016.5 2019-12-20 10:09:09 Proceeding
siwz.pdf pdf 6205.24 2019-12-20 10:09:09 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 176.85 2019-12-20 10:09:09 Proceeding
info.pdf pdf 143.19 2020-03-16 16:43:48 Public message
otwarcie_ofert.pdf pdf 107.57 2020-01-31 14:15:10 Public message
29_01.pdf pdf 397.03 2020-01-29 14:39:08 Public message
zmiana_ogloszenia.pdf pdf 48.3 2020-01-15 14:36:45 Public message
15_01.pdf pdf 104.03 2020-01-15 14:09:02 Public message
13_01.pdf pdf 58.86 2020-01-14 08:12:03 Public message
09_01.pdf pdf 505.02 2020-01-09 14:23:58 Public message
07_01.pdf pdf 184.27 2020-01-07 15:15:43 Public message

Announcements

2020-03-16 16:43 Zamówienia Publiczne Treść informacji o wyniku

info.pdf

2020-01-31 14:15 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

otwarcie_ofert.pdf

2020-01-29 14:39 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 29.01.2020 r.

29_01.pdf

2020-01-15 14:36 Zamówienia Publiczne Treść zmiany ogłoszenia z dnia 15.01.2020 r.

zmiana_ogloszenia.pd [...].pdf

2020-01-15 14:09 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 15.01.2020 r.

15_01.pdf

2020-01-14 08:12 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 13.01.2020 r.

13_01.pdf

2020-01-09 14:23 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 09.01.2020 r.

09_01.pdf

2020-01-07 15:15 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 07.01.2020 r.

07_01.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1527