Proceeding: WZP-6969/19/364/Z Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy - sił wsparcia z kraju

Deadlines:
Posted : 13-12-2019 14:51:53
Placing offers: 13-01-2020 12:00:00
Opening offers : 13-01-2020 12:30:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ- zakwaterowanie i wyzywienie.pdf pdf 1100.98 2019-12-13 15:03:42 Anna Kukawka Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 260 2019-12-13 14:54:21 Anna Kukawka Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2514.55 2019-12-13 14:53:58 Anna Kukawka Proceeding
Informacja o wyborze najk ofert -Platforma.pdf pdf 987.66 2020-01-30 16:38:08 Anna Kukawka Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 870.65 2020-01-13 15:22:16 Anna Kukawka Public message
Oświadczenie o przynależności lub braku przynelzęności do grupy kapitałowej.doc doc 58.5 2020-01-13 15:22:16 Anna Kukawka Public message
pytanie i odpowiedź do SIWZ.pdf pdf 343.29 2020-01-09 11:35:22 Anna Kukawka Public message

Announcements

2020-01-30 16:38 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja o wybor [...].pdf

2020-01-13 15:22 Anna Kukawka Witam

W załączeniu informacja z otwarcia z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

informacja z otwar [...].pdf

Oświadczenie o przy [...].doc

2020-01-09 11:35 Anna Kukawka Witam

W załączeniu pytanie i odpowiedź do SIWZ

Anna Kukawka

pytanie i odpowied [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1152

Send a message