Proceeding: SA.270.1.5.2019 Kompleksowe usługi cateringowe na potrzeby Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni Letnisko w roku 2020

Marta Antonkiewicz
Nadleśnictwo Radom
Deadlines:
Posted : 13-12-2019 11:54:52
Placing offers: 15-01-2020 09:00:00
Opening offers : 15-01-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki 2-11 do SIWZ.zip zip 176.8 2019-12-13 11:58:09 Proceeding
catering 2020 załącznik 1 b.docx docx 26.28 2019-12-13 11:58:07 Proceeding
załacznik nr 1a 2020 catering.doc doc 1086.5 2019-12-13 11:58:06 Proceeding
20_catering_zalaczniknr1_formularz_oferty.docx docx 21.76 2019-12-13 11:58:03 Proceeding
siwz catering.pdf pdf 3414.93 2019-12-13 11:58:02 Proceeding
2020 catering ogłoszenie notice.pdf pdf 602.46 2019-12-13 11:57:59 Proceeding
zawiadommienie o wynikach strona -usługi cateringowe.pdf pdf 264.02 2020-02-07 09:16:21 Public message
protokół catering.pdf pdf 419.01 2020-01-15 12:42:03 Public message

Announcements

2020-02-07 09:16 Marta Antonkiewicz w Załączeniu informacja o wynikach postępowania

zawiadommienie o wyn [...].pdf

2020-01-15 12:42 Marta Antonkiewicz W ZAŁĄCZENIU PROTOKOÓL Z OTWARCIA OFERT

protokół catering.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 379

Send a message to buyer