Proceeding: CZO.272.3.2019 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dopiewo

Deadlines:
Published : 06-12-2019 12:32:48
Placing offers : 07-01-2020 11:00:00
Offers opening : 07-01-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie - przetarg II.pdf pdf 368.32 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
SIWZ.doc doc 318.5 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik nr 1 do projektu umowy - wzór harmonogramu.xls xls 67.5 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ- wzór oferty.doc doc 82 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik nr 2 do projektu umowy - raporty odpady.docx docx 94.01 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 188 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 63.19 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania.doc doc 36.5 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 38.5 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy.docx docx 64.43 2019-12-06 12:33:34 Proceeding
zmiana SIWZ.docx docx 100.86 2019-12-11 13:44:02 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 103.65 2019-12-11 13:44:02 Public message
zmiana SIWZ - dot. terminu składania i otwarcia ofert.docx docx 114.38 2019-12-13 11:12:21 Public message
zmiana SIWZ - 18.12.2019..docx docx 109.68 2019-12-18 14:49:29 Public message
zmiana ogłoszenia - 18.12.2019.pdf pdf 90.15 2019-12-18 14:49:29 Public message
Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ - aktualny.doc doc 188 2019-12-30 10:00:39 Public message
protokół z otwarcia ofert - Dopiewo.docx docx 81.92 2020-01-08 10:05:52 Public message
unieważnienie - Dopiewo.pdf pdf 441.52 2020-01-10 14:54:49 Public message

Announcements

2020-01-10 14:54 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszej części zamówienia (podstawa faktyczna i prawna unieważnienia w załączniku).

unieważnienie - Dopi [...].pdf

2020-01-08 10:05 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia protokół z otwarcia ofert (w załączniku)

protokół z otwarcia [...].docx

2019-12-30 10:00 Lidia Ochmańska W związku z oczywistą omyłką pisarską i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję zmiany załącznika nr 2 do SIWZ (dokumentu JEDZ) w zakresie daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zmieniony JEDZ w załączeniu).

Załącznik Nr 2 do SI [...].doc

2019-12-18 14:49 Lidia Ochmańska W związku z odmową publikacji przez TED zmiany ogłoszenia zamieszczonego na platformazakupowa.pl w dniu 11.12.2019 r. informuję, że niniejsza zmiana oraz związana z nią zmiana SIWZ z dnia 11.12.2019 r. oraz 13.12.2019 r. tracą moc.
W załączeniu aktualna zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana SIWZ.

zmiana SIWZ - 18.12. [...].docx

zmiana ogłoszenia - [...].pdf

2019-12-13 11:12 Lidia Ochmańska W związku z oczywistą omyłką pisarską i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję zmiany SIWZ w zakresie terminów otwarcia ofert (zmiana w załączeniu).

zmiana SIWZ - dot. t [...].docx

2019-12-11 13:44 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 12a ust. 3 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany SIWZ i zmiany ogłoszenia (dokumenty w załączeniu).

zmiana SIWZ.docx

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 702