Proceeding: RRS.271.1.17.2019.AK Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Debrzno na rok 2020

Deadlines:
Published : 04-12-2019 10:06:00
Placing offers: 12-12-2019 09:00:00
Opening offers : 12-12-2019 09:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

1.    Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Debrzno reprezentowana przez p. Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna ul. Traugutta 277-310 Debrzno tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl powiat człuchowski województwo pomorskie NIP: 843-15-30-511 REGON: 770979654

 Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843). Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r.

 2.    Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń  Gminy Debrzno na rok 2019 w szacunkowych ilościach: benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1.000 litrów olej napędowy - 15.000 litrów

 3.     Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a)     Termin wykonania zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

. b)     Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podana w opisie przedmiotu zamówienia bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

c)     Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN590.

d)     Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego). Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego   paliwa,  markę  i   nr  rejestracyjny pojazdu/  markę   urządzenia,  nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej.

e)     Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie  wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

f)      Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

4.      Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:  Anna Król - tel.: 59 83 35351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl 

5.     Kryteria oceny ofert: a)     Cena– 80%b)     Upust– 20% 

6.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     Posiadanie koncesji lub pozwolenia wymaganego do prowadzenia detalicznej sprzedaży paliw lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia;

c)     Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; Wykonawca powinien posiadać co najmniej 1 stację benzynową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego.

d)     Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

7.     Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)       CENA:- 80%C = [C min / C bad]x 80gdzie:C - liczba punktów za cenę oferty brutto C min- najniższa cena ofertowa brutto C bad- cena oferty badanej brutto 

b)       UPUST:– 20%U = [U bad / U max]x 20gdzie:U - liczba punktów za upust U max– maksymalny udzielony upust

U bad– udzielony upust oferty badanej 

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :P= C + U

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 8.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 12.12.2019r. do godz. 09.00

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019_dostawapaliwa2020_zapytanie.pdf pdf 1387.8 2019-12-04 10:06:00 Proceeding
2019_dostawapaliwa2020_wybór.pdf pdf 583.29 2019-12-13 11:38:21 Public message

Announcements

2019-12-13 11:38 Anna Król Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019_dostawapaliwa20 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 benzyna bezołowiowa Pb 95 szacunkowa ilość 1000 l - (0)
2 olej napędowy szacunkowa ilość 15000 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Upust 20% proszę podać wartość upustu w %, wskazany upust będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. (0)
3 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
4 Posiadanie koncesji lub pozwolenia wymaganego do prowadzenia detalicznej sprzedaży paliw lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia - proszę potwierdzić (0)
5 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; Wykonawca powinien posiadać co najmniej 1 stację benzynową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 365