logo
Wojciech
Wierzbicki
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: odkurzacz TASKI AERO 8 PLUS (ID 283369)

Starting date: 04-12-2019 10:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 817.95 PLN
What is the minimum increment? 2.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 1 000.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

koszty dostawy po stronie dostawcy termin płatności 30 dni

termin dostawy 7 dni od złożenia zamówienia

tel. kontaktowy (85) 670-32-18 

icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM

Estimated gross price/unit
1 odkurzacz TASKI AERO 8 PLUS 1 pc. 1000.00 PLN ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** ***
*** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |