Proceeding: 13S/Projekt/2019 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem

Magdalena Wałęga
SEWIK Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 29-11-2019 09:04:00
Placing offers: 14-01-2020 12:00:00
Opening offers : 14-01-2020 12:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. W oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną, a następnie zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję z lutego 2017 r. pn.: „Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320 wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik_do_SIWZ_nr_2_JEDZ.zip zip 128.34 2019-11-29 09:04:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_I_Koncepcja.zip zip 9917.25 2019-11-29 09:04:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_8_wzor_umowy.pdf pdf 419.35 2019-11-29 09:04:00 Proceeding
Zalaczniki_do_SIWZ_nr_1_3_4_5_6_7_w_wersji_edyt.docx docx 113.99 2019-11-29 09:04:00 Proceeding
SIWZ_13S_Projekt_2019.pdf pdf 1482.17 2019-11-29 09:04:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_2019-OJS231-567779-pl-ts.pdf pdf 226.86 2019-11-29 09:04:00 Proceeding
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzytsniejszej_oferty_Wszyscy_Wykonawcy.pdf pdf 726.77 2020-02-10 11:22:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert_13S_Projekt_2019.pdf pdf 1800.82 2020-01-14 14:36:01 Public message
Odpowiedzi na pytania_nr_1_ 23.12.2019.pdf pdf 1415.31 2019-12-23 11:40:56 Public message

Announcements

2020-02-10 11:22 Magdalena Wałęga Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr: 13S/Projekt/2019 pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP wybrana została: Oferta nr 1 złożona w dniu 13 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00:21, za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl przez:
Wykonawcę: HTS Sp. z o.o.
adres: 35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B
REGON 121212553, NIP 873-321-81-53, numer KRS: 0000449322.

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2020-01-14 14:36 Magdalena Wałęga Zamawiający SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej „Ustawa PZP”) w załączeniu przekazuje Informację z sesji otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-23 11:40 Magdalena Wałęga Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP) SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem”, znak sprawy: 13S/Projekt/2019, w dniu 20 grudnia 2019 roku o gdzinie 15:08 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wpłyną wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). W załączeniu Zamawiający przekazuje treść wniosku wraz z udzielonym wyjaśnieniem

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 568