Proceeding: Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim.

Deadlines:
Posted : 18-11-2019 12:57:00
Placing offers: 20-11-2019 12:55:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications


Nowy Dwór Mazowiecki, 18-11-2019 r.


 


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


 


na wykonanie zadania


Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim.


Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.


I.       Nazwa i adres zamawiającego


Miasto Nowy Dwór Mazowiecki


z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,


NIP 531 10 00 938


II.    Tryb postępowania


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


III.  Przedmiot zamówienia


1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim


2.    Opis przedmiotu zamówienia


Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim. Wykonanie 40 mb obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik 20x6x100 cm), wykorytowanie 100 m ² powierzchni na głębokość 30 cm, wywiezienie 30 m ³ ziemi, wysypanie 30m ³ wykorytowanej powierzchni kamieniem otoczak płukanym o frakcji 8-16 mm (preferowany miodowy). Modernizacja placu zabaw należy wykonać przy ulicy Sawy/Legionów na działce o numerze 10/28 Obręb 33-8-07. (Zgodnie z koncepcja zakres opracowania zaznaczono jako powierzchnie żwirową.


 


Termin wykonania zamówienia


Usługę należy wykonać w terminie: do 17 grudnia 2019


IV.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.


2.    W postępowaniu          oświadczenia,          wnioski,        zawiadomienia         oraz    informacje     Zamawiający  i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia poniżej 30 000 Euro. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.


3.    Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów. 


4.    Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.


5.    Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.


6.    Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pani. Julianna Borkowska .


 


VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert


1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


2.    Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 30 000 Euro, do dnia 20.11.2019 roku.


3.    Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.


4.    Zleceniodawca ma prawo wezwać oferentów do uzupełnienia dokumentów lub informacji o ofercie


5.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim.


6.    Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.


7.    Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy zakupowej.


 


VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty


1.    Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.


Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:


Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 100 pkt


gdzie:


C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena


Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


2.    Ceną oferty będzie wynikała z  zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.


3.    Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.


4.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).


5.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.


 


VIII. Informacja o obowiązku wynikającym z art. 13 RODO w przypadku  zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia


1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.


2)    W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl;


3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim


prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ustalonym Zarządzeniem Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 08 maja 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 06 kwietnia 2018 roku,


3)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1764 ze zm.);


4)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i realizacji zamówienia,


5)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;


6)    posiada Pani/Pan:


a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;


b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;


c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)


d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


7)    nie przysługuje Pani/Panu:


a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;


b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


2.     W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 RODO są w szczególności:


1)    Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:


a)    wykonawcy będącego osobą fizyczną,


b)    wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą


c)    pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),


d)    członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),


e)    osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;


2)    Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:


a)    osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,


b)    podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,


c)    podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,


d)    pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),


e)    członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);


3)    Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.


3.     Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.


IX. Informacje dodatkowe


1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


1)    zmiany lub odwołania warunków postępowania;


2)    unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


2.    Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.


3.    Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:


1)    Załącznik nr 1 - Formularz oferty,


2)    Opis przedmiotu zamówienia


Z up. Burmistrza Miasta


Zastępca Burmistrza


Janusz Mikuszewski


 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
planfitness.pdf pdf 719.43 2019-11-18 12:57:00 Proceeding
zapytanie_ofertowe_placS_L.docx docx 37.58 2019-11-18 12:57:00 Proceeding
formularz oferty_placP_L_załacznikNr1_.docx docx 20.74 2019-11-18 12:57:00 Proceeding
formularz oferty_placP_L_załacznikNr1_.docx docx 20.74 2019-11-18 12:57:00 Ordered object
Zawiadomienie o wyborze oferty_placSL.doc doc 210.5 2019-11-21 12:11:48 Public message

Announcements

2019-11-21 12:11 Julianna Borkowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].doc

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim. Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim

formularz oferty_pla [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostrczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego , proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 242