Proceeding: WZP- 6582/19/347/IR Opracowanie dokumentacji Projektowo Kosztorysowej dla budynku Komisariatu Policji w Jaktorowie. WZP- 6582/19/347/IR

Aleksander Węgliński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 19-11-2019 09:53:00
Placing offers: 20-12-2019 13:30:00
Opening offers : 20-12-2019 14:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2019-OJS223-547456-pl[1].pdf pdf 121.17 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 185.5 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf pdf 735.19 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
załącznik nr 8 do SIWZ.doc doc 152 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 841.25 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
WYTYCZNE 2013.07.30 WYT nr 3 KGP - z podpisem.pdf pdf 3270.54 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
6582 na 19 SIWZ Jaktorów.pdf pdf 661.19 2019-11-19 09:53:00 Aleksander Węgliński Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-OJS029-067812-pl[1].pdf pdf 106.97 2020-03-10 15:36:37 Aleksander Węgliński Public message
wybór Strona.pdf pdf 511.68 2020-01-13 15:30:26 Aleksander Węgliński Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 522.22 2019-12-20 15:42:01 Aleksander Węgliński Public message
załacznik do informacji z otwarcia.doc doc 97.5 2019-12-20 15:42:01 Aleksander Węgliński Public message
Zmiana treści załącznika nr 2 do SIWZ.pdf pdf 358.68 2019-12-06 15:42:12 Aleksander Węgliński Public message
Skorygowany opis dla KP Jaktorów 06.12.2019.pdf pdf 2945.74 2019-12-06 15:42:12 Aleksander Węgliński Public message
pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 428.65 2019-12-04 13:47:33 Aleksander Węgliński Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 1398.85 2019-12-02 14:00:50 Aleksander Węgliński Public message
2019-OJS232-570045-pl[1].pdf pdf 80.87 2019-12-02 14:00:50 Aleksander Węgliński Public message
Aktualny załącznik nr 1 do SIWZ.doc doc 157.5 2019-12-02 14:00:50 Aleksander Węgliński Public message
Pytanie i odpowiedź.pdf pdf 349.16 2019-11-25 15:28:37 Aleksander Węgliński Public message

Announcements

2020-03-10 15:36 Aleksander Węgliński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-01-13 15:30 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Ustawą, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór Strona.pdf

2019-12-20 15:42 Aleksander Węgliński Wypełniając dyspozycję art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Wydział Zamówień Publicznych, działając w imieniu Zamawiającego, zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

załacznik do informa [...].doc

2019-12-06 15:42 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o zmianie treści Załącznika nr 2 do SIWZ.

Zmiana treści załącz [...].pdf

Skorygowany opis dla [...].pdf

2019-12-04 13:47 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-12-02 14:00 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-OJS232-570045-p [...].pdf

Aktualny załącznik n [...].doc

2019-11-25 15:28 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie i odpowiedź. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 627

Send a message