Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOA.3814.2.2019 WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ, USŁUG MONITOROWANIA OBIEKTÓW I USŁUG SPRZĄTANIA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Paweł Szapował
Urząd Miasta Legnica Department: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
Deadlines:
Published : 13-11-2019 11:26:00
Placing offers : 13-11-2019 11:58:46
Offers opening : 21-11-2019 09:00:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.    
  2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony; kategoria – usługi.  
  3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.  z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). 
  4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.      
  5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na piśmie zgodnie z § 6, § 13 i § 14 Rozdziału II SIWZ – Instrukcja dla wykonawców. 

Oferty pisemne składane w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 13, pokój nr 26.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ochrona strona tytułowa SIWZ.docx docx 14.09 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 394.22 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział I Formularz cenowy.doc doc 34 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Instrukcja dla wykonawców.docx docx 49.82 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Załącznik nr 8 Warunki zmian w umowie.docx docx 16.57 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Załącznik nr 1 Oświadczenie - art. 24 ust. 1.doc doc 25.5 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Załącznik nr 5 Oświadczenie art. 22-II.doc doc 27.5 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Załącznik nr 7 Oświadczenie RODO.docx docx 12.54 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Załączniki nr 2, 3 i 4 Wykaz wykonywanych lub wykonanych usług.doc doc 37 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział III Projekt umowy.doc doc 58 2019-11-13 11:26:00 Proceeding
Rozdział II Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia art 86 ust 5.doc doc 68.5 2019-11-13 11:26:00 Proceeding

Announcements

2019-11-13 11:58 Paweł Szapował Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Niewłaściwy szablon ogłoszenia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 748