Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 281.71.2019 Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek - cz. 4

Deadlines:
Published : 13-11-2019 11:10:00
Placing offers : 20-12-2019 11:00:00
Offers opening : 20-12-2019 11:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - pełna treść.pdf pdf 123.12 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Tom I Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 784.65 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Tom II Wzor Umowy.pdf pdf 394.2 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Tom_III_PFU.pdf pdf 1141.36 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Tom_IV_Tabela.doc doc 284 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 1_zad 2D.7z 7z 27558.44 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 2_zad 2D.7z 7z 1708.34 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 3_zad 2D.7z 7z 2519.18 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
załączniki 1-6 Tomu I.doc doc 107 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 186 2019-11-13 11:10:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 186 2019-11-13 11:10:00 Criterion
załączniki 1-6 Tomu I.doc doc 107 2019-11-13 11:10:00 Criterion
pytania1.pdf pdf 53 2019-11-28 09:40:41 Public message
pytania2.pdf pdf 57.07 2019-12-03 08:45:56 Public message
pytania3.pdf pdf 56.61 2019-12-06 09:09:27 Public message
informacja.pdf pdf 48.28 2019-12-20 11:27:24 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 37.26 2020-01-28 13:30:45 Public message

Announcements

2020-01-28 13:30 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-20 11:27 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

2019-12-18 07:27 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytania nr 6 potencjalnego Wykonawcy.
Pytanie
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w przypadku wykazania się robotami polegającymi na przebudowie/ remoncie/
modernizacji/ renowacji metodą bezwykopową sieci kanalizacyjnych przy zastosowaniu
innej technologii niż przewidziana w SIWZ np. rękaw wykonany z filcu nasączony żywicą
poliestrową?
Odpowiedź Zamawiającego
Patrz odpowiedzi na pytania nr 1 z dnia 28.11.2019 r.
2019-12-17 10:00 Mieczysław Małkiewicz Pytania nr 5
Pytanie Wykonawcy:Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków zdolności technicznej w zakresie wykonania roboty budowlanej polegającej na przebudowie/ remoncie/ modernizacji/ renowacji metodą bezwykopową, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu ww. roboty o długości min. 7 km ?
Zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego PFU łączna długość odcinków podlegających renowacji to 9597 m , z czego o średnicy min. 300 mm wynosi 7309 m. Wobec tego wymóg wykazania się doświadczeniem w renowacji sieci o długości 8 km i średnicy min. 300 mm jest większy niż zakres Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące posiadanych przez Wykonawcę zdolności technicznych oraz doświadczenia.
2019-12-13 12:59 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytania nr 4 potencjalnego Wykonawcy
Pytanie:
Odcinek nr 54 w ul. Okrężnej odcinki S9-S10, S10-S11 są opisane jako fi 800 natomiast w ogólnym zestawieniu ten zakres jest ujęty jako fi 600. Prosimy o potwierdzenie którą średnicę należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź.
Na odcinkach S9-S10 oraz S10-S11 w ul. Okrężnej (Odcinek nr 54) zakładany jest kanał o średnicy 600mm.
2019-12-06 09:09 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytania nr 3 potencjalnego Wykonawcy

pytania3.pdf

2019-12-03 08:45 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytania nr 2 potencjalnego Wykonawcy

pytania2.pdf

2019-11-28 09:40 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytanie potencjalnego Wykonawcy

pytania1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

JEDZ.doc

załączniki 1-6 Tomu [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1621