Proceeding: WZP-6475/19/344/IR Wykonanie inwentaryzacji i audytu stanu technicznego istniejącej sieci i instalacji elektroenergetycznych, koncepcji i założeń dla sporządzenia Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla siedziby Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie.

Deadlines:
Posted : 13-11-2019 15:27:00
Placing offers: 16-12-2019 13:00:00
Opening offers : 16-12-2019 14:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 784.56 2019-11-13 15:27:00 Proceeding
załczniki do edycji.doc doc 220 2019-11-13 15:27:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 55245.07 2019-11-13 15:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.94 2019-11-13 15:27:00 Proceeding
WZP-163 19 6475 20.pdf pdf 466.07 2020-01-14 15:54:32 Public message
doc05608220191216154003.pdf pdf 944.45 2019-12-16 14:45:05 Public message
2019-OJS223-547976-pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.5 2019-11-19 12:13:58 Public message

Announcements

2020-01-14 15:54 Katarzyna Jacak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

WZP-163 19 6475 20.p [...].pdf

2019-12-16 14:45 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert

doc05608220191216154 [...].pdf

2019-11-19 12:13 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-OJS223-547976-p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 560