Proceeding: WZP-5975/19/307/AG Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 30-10-2019 09:29:00
Placing offers: 02-12-2019 14:00:00
Opening offers : 02-12-2019 14:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do edycji.doc doc 422 2019-10-30 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf pdf 107.83 2019-10-30 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf pdf 2141.9 2019-10-30 09:29:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1190.31 2019-10-30 09:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 244.52 2019-10-30 09:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 224.54 2020-01-15 09:39:00 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zad. nr 2.pdf pdf 87.18 2019-12-19 10:00:46 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - zad. nr 1 i 3-9.pdf pdf 215.4 2019-12-06 15:22:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 259.54 2019-12-02 15:23:56 Public message
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik do informacji z otwarcia ofert.doc doc 99 2019-12-02 15:24:01 Public message

Announcements

2020-01-15 09:39 Robert Burasiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-12-19 10:00 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-06 15:24 Robert Burasiński Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu 1 i 3-9.

Informacja o unieważ [...].pdf

2019-12-02 15:25 Robert Burasiński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do edycji [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 408