Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DIALOG TECHNICZNY Budowa stacji tankowania LCNG na części nieruchomości stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z Tychach, oddanej do korzystania inwestorowi (partnerowi prywatnemu) na potrzeby realizacji przedsięwzięcia"

Deadlines:
Published : 28-10-2019 15:47:00
Placing offers : 20-11-2019 12:00:00
Offers opening : 20-11-2019 12:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Proszę dołączyć zaproszenie, a poniżej w kryteriach określić wymagania dla wykonawców

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.pdf pdf 3969.78 2019-10-28 15:47:00 Proceeding
Informacja.pdf pdf 488.96 2019-11-14 12:59:46 Public message

Announcements

2019-11-14 12:59 Dawid Kurdziel Zmiana Ogłoszenia w zakresie terminu

Informacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532