Proceeding: Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej

Deadlines:
Posted : 23-10-2019 14:40:00
Placing offers: 30-10-2019 12:00:00
Opening offers : 30-10-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

I. Opis zadania:
1.   Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz ZKP zasilanego z „Rozdzielni Zmiękczalnia”. ZKP należy zlokalizować w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia betonowego terenu PEC w Końskich
Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2.    Przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia.
3.    Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy przez Wykonawcę układu pomiarowego.
4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
5.    Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
II. Warunki formalne:
1.    Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru ofert, spośród ofert złożonych na podstawie ogłoszonego postępowania. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawa Zamówień Publicznych, z uwagi na charakter zamówienia sektorowego.
2.    Postępowanie nie podlega protestom i odwołaniom.
3.    Prawo obowiązujące dla postępowania: prawo polskie.
4.    W ofercie prosimy podać ceny brutto za cały zakres zadania.
5.    Termin składania ofert do 30-10-2019r.  do godz. 12.00.
6.     Warunki składania ofert
6.1.    Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularzy wygenerowanych w Platformie Zakupowej Open Nexus. Oferty nadesłane pocztą papierową nie będą rozpatrywane.
6.2.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.
7.    Miejsce oraz termin otwarcia ofert:7.1.    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.10.2019 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w Końskich, ul. Armii Krajowej 5.
8.    Termin wykonania zamówienia:
8.1.     I ETAP –  do dnia 15.12.2019r. – zakończenie prac związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV i odbiór techniczny w/w robót.
8.2.     II ETAP  – do dnia  15.02.2020r. – dostarczenie do siedziby PEC w Końskich inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza.
9.    Gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy.
10.    Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury.
11.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania zgodnie z załączonym wzorem.
12.    W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.zec-konskie.pl, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:  
12.1.    zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
12.2.    pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi,
12.3.    modyfikacje treści SIWZ,
12.4.     informacje z otwarcia ofert.
IV. Załączniki do pobrania:
1.    Załącznik nr 1 –  Umowa wraz  z załącznikami.2.   
Załącznik nr 2 – Szkic sytuacyjny budowanego przyłącza.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzor umowy_przylacze stacja bazowa.pdf pdf 532.31 2019-10-25 13:46:10 Proceeding
Zalacznik nr 5_Wniosek o zatwierdzenie materiałów.doc doc 47 2019-10-23 14:40:00 Proceeding
Zalacznik nr 2_OPZ_bez układu pomiarowego.pdf pdf 209.44 2019-10-23 14:40:00 Proceeding
Szkic_trasa kabla dla stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf pdf 337.21 2019-10-23 14:40:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej. 1 service Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 342