Proceeding: Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

Deadlines:
Posted : 21-10-2019 14:04:00
Placing offers: 24-10-2019 15:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na  przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnimi zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

I.    Usługa przeglądu technicznego obejmuje następujące urządzenia: 
     1. Dźwig osobowy 6 przystankowy o numerze fabrycznym AC-232920, nr ew. N3124003916, udźwig 630 kg.
     2. Podnośnik nożycowy (dźwig przemysłowy typ DXY3-54280/2C) o numerze fabrycznym 160266, nr ew. N4524001445,  udźwig 0,5 t. 


II.   Przegląd techniczny obejmuje następujący zakres czynności:

       1.  Przegląd zespołów i części urządzenia zgodnie z wymogami producenta i UDT tj.:
              1)  oględziny silnika, aparatury sterowej, kabiny i drzwi;
              2)  sprawdzenie stanu elementów toru jezdnego;
              3)  sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa, ograniczników i łączników.
       2.  Z przeglądu technicznego Wykonawca sporządzi opinię techniczną dotyczącą aktualnego stanu technicznego w    liczbie 2 egzemplarzy odrębnie dla każdego urządzenia. 


Zamawiający wymaga: 

 1)   Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
 2)   Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6.11.2019 r.
 3)    Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania          usługi, tj.:
       - przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie                     wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru,
     - przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi wydane przez Urząd Dozoru                Technicznego świadectwo kwalifikacyjne kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów.

 Zakończenie przyjmowania ofert: 24.10.2019 r. godzina 15:00. 

 Oferty przyjmowane będą tylko przez platformę zakupową.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 W przypadku pytań:
 -merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   
 Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny. 


Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM. (0)
3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 6.11.2019 r. proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM. (0)
4 Potencjał techniczny - Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi, tj.: - dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru, - dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi wydane przez Urząd Dozoru Technicznego świadectwo kwalifikacyjne kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów. - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
Unlock the form

The number of page views - 164

Send a message to buyer