Proceeding: Sprzęt audiowizualny

Łukasz Sadowski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Dział Zaopatrzenia i Transportu
Deadlines:
Posted : 16-10-2019 15:19:00
Placing offers: 21-10-2019 14:10:00
Opening offers : 21-10-2019 14:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przywykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , toznaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na tewarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcyłącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowanyasortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkieparametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisówprawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towarna koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań iich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.

10) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karęumowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożonąofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzieńopóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy.Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z fakturyWykonawcy.

11) Osoba do kontaktu Pan Łukasz Sadowski tel. kom. 606-770-470.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Flashoot sprężynowy uchwyt Flashoot sprężynowy uchwyt poprzeczny dual grip do Moza Air 2 kod 5907612211839 1 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
2 Bezprzewodowa system sterowania obiektywem Moza iFocus Bezprzewodowy system kontroli obiektywów MOZA Air 2 1 pc. - (0)
3 Stabilizator kamery Stabilizator kamery Gudsen MOZA Air 2 1 pc. - (0)
4 Bateria do kamery Sony Bateria Beillen BL-U95N, 6600mAh, (Sony BP-U) 1 pc. - (0)
5 Bateria do kamery Sony Bateria Beillen BL F1170, 8800 mAh (Sony NP-F) 6 pc. - (0)
6 Wzornik kolorów Wzornik kolorów X-Rite ColorChecker Passport Video 1 pc. - (0)
7 Rejestrator dźwięku Rejestrator dźwięku cyfrowy TASCAM DR 701D sześciokanałowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Czas dostawy - dostawa w ciągu 21 dni od daty otrzymania zamówienia (0)
5 Gwarancja - Gwarancja minimum 12 miesięcy lub dłuższa. Proszę określić długość udzielanej gwarancji. (0)
6 Czy oferowany towar to: - Proszę potwierdzić iż oferowany towar to towar wymieniony w opisie z nazwy. Informujemy iż nie dopuszczamy zamienników. (0)
7 Opis wymagań - Proszę potwierdzić iż zapoznali się Państwo z 10 pkt. wymagań. (0)
Unlock the form

The number of page views - 231

Send a message to buyer