Proceeding: ZP 12/19 "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez remont, przebudowę i adaptację pomieszczeń Oddziału Dziecięcego".

Halina Próchniak
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Department: Dział Techniczno – Eksploatacyjny
Deadlines:
Posted : 14-10-2019 14:47:00
Placing offers: 23-10-2019 10:00:00
Opening offers : 23-10-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP 12-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 4246.17 2019-10-15 07:46:31 Proceeding
ZP 12-19 Projekt Oddział Dziecięcy.pdf pdf 14395.2 2019-10-14 14:47:02 Proceeding
ZP 12-19 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 210.44 2019-11-04 10:52:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 398.4 2019-10-24 12:29:46 Public message
ZP 12-19 Wyjaśnienia do SIWZ.doc doc 66 2019-10-18 14:38:58 Public message
ZP 12-19 Wyjaśnienia do SIWZ.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-10-18 14:38:58 Public message
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 41 2019-10-18 14:39:43 Public message
Załącznik nr 2 Oświadczenia.doc doc 23 2019-10-18 14:39:43 Public message
Załącznik nr 3 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 17 2019-10-18 14:39:43 Public message
Załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług.doc doc 17.5 2019-10-18 14:39:43 Public message
Załącznik nr 5 wykaz osób.doc doc 18.5 2019-10-18 14:39:43 Public message
Załącznik nr 6 Harmonogram realizacji.doc doc 14 2019-10-18 14:39:43 Public message
Załącznik nr 7 wzór umowy.doc doc 65.5 2019-10-18 14:39:43 Public message

Announcements

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 335

Send a message to buyer