Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Steyera w Świnoujściu

Karolina Szczawińska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście Department: Dział inwestycji
Deadlines:
Published : 14-10-2019 14:33:00
Placing offers : 29-10-2019 10:00:00
Offers opening : 29-10-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

                                                             

W części dotyczącej sieci wodociągowej postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście - etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: działanie 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zamówienie ogłoszono na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

pod nr 1211648


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 74/2019/KSz

Przedmiot zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Steyera w Świnoujściu.”, w zakresie którego należy zrealizować dwa zadania:

a) zadanie nr 1 - „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Steyera w Świnoujściu” – II etap. zgodnie z dokumentacjami technicznymi pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera w Świnoujściu z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków” oraz „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera w Świnoujściu z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków. Teren zamknięty MON (dz. nr 101, 105, 108, 210/5 obr. 10 m.Świnoujście” opracowanymi przez Pracownię Projektową „Instalator” z siedzibą73-110 Stargard przy ul. B. Chrobrego 8A/19, stanowiącymi załączniki nr 1 i 1.1 do siwz, dostępnymi w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Open Nexus tj. https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi oraz w wersji papierowej na Wydziale Sieci Zamawiającego tj. 72-600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 38.

b) zadanie nr 2 - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - I etap – od węzła K8 do węzła K13 - zgodnie z dokumentacją techniczną pn.: „Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ściekówP2 na oczyszczalnię”, opracowaną przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska Zakład Techniczny Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul.Kaszubskiej 59/6, stanowiącą załącznik nr 2 do siwz, dostępną w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Open Nexus tj. https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi oraz w wersji papierowej na Wydziale Sieci Zamawiającego tj. 72-600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 38. 

Sposób składania ofert - oferty wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury wyboru wykonawców oraz zawierania kontraktów w ramach projektu pn.:„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i  wodociągowych Miasta Świnoujście - etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ;  działanie 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (tekst jednolity wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. ). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug 

Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 3.2. do siwz - zgoda WIZ na zmianę sposobu odtworzenia nawierzchni.pdf pdf 505.88 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 3.1. do siwz - wystąpienie ZWiK o wyrażenie zgody na zmianę sposobu odtworzenia nawierzchni.pdf pdf 624.08 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 3 do siwz-Decyzja WIM.7230.11.72.2014.EP 14393-zezwolenie na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym - dot. sieci wodociagowej.pdf pdf 2499.64 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2.4. do siwz- STWiOR - sieć kanalizacyjna.pdf pdf 327.88 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3. do siwz -załącznik graficzny od punktu K8 do punktu K13.pdf pdf 1200.6 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2. do siwz-Pozwolenie na budowę 65PB2017r.-sieć kanalizacyjna.pdf pdf 2169.62 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1. do siwz - przedmiar.pdf pdf 41.92 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 2 do siwz.zip zip 2014.46 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.7. do siwz - załacznik graficzny reallizacji I etapu zgodnie z decyzją 5-O-2015.pdf pdf 730.69 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.6. do siwz - Decyz. Woje ostateczna 5-0-2015.pdf pdf 1772.33 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5. do siwz - STWiOR - sieć wodociagowa.pdf pdf 266.7 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.4. do siwz - załącznik graficzny realizacji I etapu zgodnie z decyzją nr 199-PB-2014.pdf pdf 879.98 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.3. do siwz - Pozwolenie na Budowę 199-PB-2014 - dot. sieci wodociagowej.pdf pdf 1916.46 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2. do siwz - przedmiar.pdf pdf 683.37 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.1. do siwz-projekt budowlany.part2.rar rar 54009.96 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.1. do siwz-projekt budowlany.part1.rar rar 71680 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1 do siwz.zip zip 3631.64 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 1.1. do siwz-projekt budowlany.part1.rar rar 71680 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
siwz publikacja.pdf pdf 18062.32 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 3704.2 2019-10-14 14:33:00 Proceeding
zmiana treści ogłoszenia.pdf pdf 857.23 2019-10-21 15:02:57 Public message
modyfikacja treści siwz.pdf pdf 1660.09 2019-10-21 15:03:37 Public message
informacja o srodkach zabezpieczonych na realizację zadania.pdf pdf 353.95 2019-10-29 10:08:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 356.89 2019-10-29 11:47:49 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 654.43 2019-11-04 07:44:34 Public message

Announcements

2019-11-04 07:44 Karolina Szczawińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-29 11:47 Karolina Szczawińska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-29 10:08 Karolina Szczawińska Informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania.

informacja o srodkac [...].pdf

2019-10-21 15:03 Karolina Szczawińska modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

modyfikacja treści s [...].pdf

2019-10-21 15:03 Karolina Szczawińska zmiana treści ogłoszenia

zmiana treści ogłosz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz oferty 100% kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena brutto. Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan Formularza oferty Attachment required (0)
2 aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego - Proszę załączyć skan podpisanego dokumentu Attachment required (0)
3 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SIWZ – załącznik nr 1 do oferty - Proszę potwierdzić, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu wpisując słowo "tak" oraz załączyć obok wypełniony i podpisany skan załącznika nr 1 Attachment required (0)
4 pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik - w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan podpisanego pełnomocnictwa (0)
5 zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skan podpisanego załącznika nr 2 Attachment required (0)
6 w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i podpisania umowy - w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan podpisanego pełnomocnictwa (0)
7 wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skanu wypełnionego i podpisanego załącznika nr 3 Attachment required (0)
8 dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w technologii odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych brutto dla każdego zamówienia. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej - Proszę potwierdzić, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu wpisując słowo "tak" oraz załączyć obok dokumenty potwierdzające, że Wykonawca wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w technologii odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych brutto dla każdego zamówienia. Attachment required (0)
9 wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do oferty, - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skanu wypełnionego i podpisanego załącznika nr 4 Attachment required (0)
10 oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane – załącznik nr 5 do oferty, - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 5 Attachment required (0)
11 oświadczenie, że Operator Zgrzewarki posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia – załącznik nr 6 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 6 Attachment required (0)
12 oświadczenie, że zgrzewarka, która zostanie wykorzystana przy realizacji zamówienia posiada aktualną kalibrację – załącznik nr 7 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 7 Attachment required (0)
13 oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 750 000,00 zł (Polisa do wglądu przed podpisaniem umowy) – załącznik nr 8 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 8 Attachment required (0)
14 dokument w formie oświadczenia Ubezpieczyciela lub oświadczenia Wykonawcy, (oświadczenie Wykonawcy zostanie zastąpione oświadczeniem Ubezpieczyciela do dnia podpisani umowy), potwierdzający, że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości – załącznik nr 9 do oferty ( w przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy), w przypadku złożenia oświadczenia Ubezpieczyciela – pismo Ubezpieczyciela - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skanu wypełnionego i podpisanego załącznika nr 9 lub skanu podpisanego o świadczenia Ubezpieczyciela Attachment required (0)
15 oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 10 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 10 Attachment required (0)
16 oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – załącznik nr 11 do oferty, - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 11 Attachment required (0)
17 oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 12 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 12 Attachment required (0)
18 oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - załącznik nr 13 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 13 Attachment required (0)
19 oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 14 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 14 Attachment required (0)
20 kosztorys zawierający ceny jednostkowe dla zadania nr 1 - Proszę załączyć skan podpisanego kosztorysu dla zadania nr 1 Attachment required (0)
21 kosztorys zawierający ceny jednostkowe dla zadania nr 2 - Proszę załączyć skan podpisanego kosztorysu dla zadania nr 2 Attachment required (0)
22 Tajemnica przedsiebiorstwa - Proszę wymienić, które z elementów oferty stanowią tajemnicę przedsiebiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, uzasadnić ją oraz załączyć obok zeskanowane dokumenty stanowiące "tajemnicę przedsiębiorstwa" wraz z uzasadnieniem (0)
23 dokument potwierdzający wniesienie wadium - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan dowodu potwierdzającego wniesienie wadium Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2592