Proceeding: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Deadlines:
Posted : 04-10-2019 15:18:00
Placing offers: 11-10-2019 12:00:00
Opening offers : 11-10-2019 12:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Postępowanie: "Zaproszenie do składania ofertna przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich wSzczecinie  za rok obrotowy 2019 oraz zarok obrotowy 2020."

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz.351) zapraszamy do złożeniaofert dotyczących „Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZamkuKsiążąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin za rokobrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wartość zamówienia nie przekraczawyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieńpublicznych). 

1.Przeprowadzający postępowanie: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy34, 70-540 Szczecin (zwany dalej – Zamek)

2.  Przedmiot zamówienia Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badaniasprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020. Badaniesprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29września  1994 r. o  rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351). 

3.  Przewidywany termin wykonania badaniasprawozdania finansowego i przedłożenia opinii i raportów: za rok 2019 - do 15 marca 2020 r. za rok 2020 – do 15 marca 2021 r. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: Do złożenia ofert zapraszamy podmioty, które:

4.1. posiadają uprawnienia do badaniasprawozdań finansowych czyli są wpisani na listę firm audytorskich prowadzonąprzez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

4.2. posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe wbadaniu instytucji kultury. Zamek wymaga doświadczenia w wykonaniu minimum 2badań w tych instytucjach okresie ostatnich 3 lat.

4.3 posiadają polisę ubezpieczeniową ododpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. z2009r. nr 205, poz. 1583).     

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

5.1. Kserokopię dokumentu uprawniającego doprowadzenia badań sprawozdań finansowych – Zaświadczenie potwierdzające wpis nalistę firm audytorskich prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

5.2. Wykaz wykonanych zamówień lub inne dokumentypotwierdzające spełnienie wymogów zawartych w pkt 4.2.

5.3. Kopię polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej.     

6. Cena.

6.1.Cenę (wartość brutto) za przeprowadzenie badaniadwóch sprawozdań finansowych należy podać w złotych (z dokładnością dodwóch miejsc po przecinku) ze wskazaniem procentowej stawki podatkuVAT.     

7. Termin składania ofert  upływa  dnia 11 października 2019 r. ogodz. 12.00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 października 2019 r.o godzinie 12.10. 

9. Zamek zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającegow przypadku ofert z rażąco niską ceną.

10.Zamek zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów orazudzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

11. Zamek po zebraniu ofert przedstawi otrzymane oferty ZarządowiWojewództwa Zachodniopomorskiego, który zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowościdokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdaniafinansowego. Zamek Książąt Pomorskich zawrze umowę z wykonawcą wybranym przezZarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

12.Wybrany wykonawca oraz wszyscy biorący udział wpostępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze oferty po dokonaniu wyborubiegłego rewidenta przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.  

13. Zamek zastrzega sobie prawo do zamknięciapostępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostaławybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zarząd może dokonać wyboru innej oferty.

Załącznikami do postępowania są:

Wzór umowy  (zał. nr 1)

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychstanowiący załącznik do umowy  (zał. nr2)

Karta informacyjna dotycząca badania sprawozdaniafinansowego Zamku Książąt Pomorskich (zał. nr 3)


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 91 43 48 318

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 33.3 2019-10-04 15:18:00 Proceeding
UMOWA Badanie sprawozdania.docx docx 39.91 2019-10-04 15:18:00 Proceeding
Karta Informacyjna Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - badanie.doc doc 46 2019-10-04 15:18:00 Proceeding
karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego.pdf pdf 651.71 2019-10-09 11:04:00 Public message
Arkusz informacyjny do wyceny sprawozdania finansowego.pdf pdf 366.76 2019-10-09 10:56:56 Public message

Announcements

2019-10-09 11:04 Olga Jarmołowska Zamawiający informuje, że 07.10.2019 r. wpłynęło pytanie następującej treści:W związku z zaproszeniem do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przesyłamy w załączeniu kartę informacyjną (uniwersalną dla wszystkich podmiotów gospodarczych-prosimy dostosować nazwy wierszy do specyfiki firmy ) z prośbą o jej wypełnienie przez Pana/-ią Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych/ Głównego Księgowego Firmy (Spółki/ek_Oddziałów) podlegających badaniu (dla każdej firmy bądź oddziału na oddzielnej karcie) i niezwłoczne odesłanie w formie podpisanego scanu na bieżący adres mailowy.
Odpowiedź zamawiającego: W odpowiedzi na zapytanie załączamy wypełnioną kartę informacyjną na potrzeby badania sprawozdania finansowego.

karta informacyjna n [...].pdf

2019-10-09 10:58 Olga Jarmołowska Zamawiający informuje, że 07.10.2019 r. wpłynęło pytanie następującej treści:
W związku z zamiarem złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Państwa Jednostki pn. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, w terminie do 11.10. br., zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie danych wg nadesłanego kwestionariusza bądź podanie danych o:
- sumie bilansowej
- przychodach ze sprzedaży i usług
- wielkości zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty)
za rok 2018 na potrzeby wyceny naszej oferty.
Odpowiedź zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie załączamy wypełniony arkusz informacyjny do wyceny badania sprawozdania finansowego.

Arkusz informacyjny [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Badanie sprawozdania Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok 2020. Proszę wpisać cenę za dwa okresy. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Posiadanie uprawnien do badania sprawozdań finansowych - Proszę potwierdzić wpisując TAK oraz załączyć kserokopię zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w badaniu instytucji kultury - Proszę potwierdzić wpisując TAK oraz załączyć wykaz wykonanych zamówień lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów zawartych w pkt 4.2. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej - Proszę potwierdzić wpisując TAK oraz załączyć kopię polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Akceptacja warunków umowy wraz z załącznikiem - Proszę potwierdzić wpisując TAK (0)
Unlock the form

The number of page views - 296

Send a message to buyer