Proceeding: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 199 066,40zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Michał Iwanicki
Gmina Czarnków
Deadlines:
Posted : 27-09-2019 08:44:00
Placing offers: 30-10-2019 10:00:00
Opening offers : 30-10-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ po zmianach podpis.pdf pdf 11288.27 2019-10-17 14:44:25 Proceeding
zaswiadczenie o wyborze wójta.pdf pdf 168.64 2019-10-10 13:34:20 Proceeding
Skarbnik powolanie.pdf pdf 218.88 2019-10-10 13:34:20 Proceeding
RODO.pdf pdf 245.3 2019-10-09 08:19:18 Proceeding
sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 70.76 2019-10-09 08:19:17 Proceeding
16 informacja o stanie mienia komunalnego.pdf pdf 2136.5 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
14 i 15 Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Czarnków oraz zaciagniętych pożyczek i kredytów.docx docx 15.19 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
13 Opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu.pdf pdf 907.22 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
10 zaswiadczenie o niezaleganiu skladek z ZUS.pdf pdf 265.94 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
9 zaswiadczenie o nie zaleganiu w podatkach US.pdf pdf 896.61 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
8 uchwala 82 w sprawie zaciagniecia kredytu.pdf pdf 282.93 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
18 zaswiqadczenie o numerze NIP.pdf pdf 183.92 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
17 zaswiadczenie o numerze regon.pdf pdf 392.01 2019-09-30 12:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1750.22 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.41 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf pdf 1221.79 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf pdf 295.54 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
espd-request.xml xml 139.8 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 195 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI WER. EDYTOWALNA.doc doc 85.5 2019-09-27 08:44:00 Proceeding
informacja z otwarcia przetargu.doc doc 34.5 2019-10-30 12:58:27 Public message
odpowiedzkredytnr2.pdf pdf 607.51 2019-10-17 14:43:12 Public message
odpowiedzkredyt.pdf pdf 1980.59 2019-10-11 11:39:25 Public message

Announcements

2019-10-30 12:58 Michał Iwanicki Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2019-10-17 14:43 Michał Iwanicki Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu

odpowiedzkredytnr2.p [...].pdf

2019-10-11 11:40 Michał Iwanicki Odpowiedź na pytania zadane do postępowania

odpowiedzkredyt.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 409