Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

Deadlines:
Published : 25-09-2019 10:32:00
Placing offers : 12-11-2019 11:00:00
Offers opening : 12-11-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 114.56 2019-09-25 10:32:00 Proceeding
Tom I - Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 708.63 2019-09-25 10:32:00 Proceeding
Tom II - Wzór umowy.pdf pdf 317.48 2019-09-25 10:32:00 Proceeding
Tom III- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 306.31 2019-09-25 10:32:00 Proceeding
załączniki 1, 2, 3.doc doc 98 2019-09-25 10:32:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 186 2019-09-25 10:32:00 Proceeding
załączniki 1, 2, 3.doc doc 98 2019-09-25 10:32:00 Criterion
pytania1.pdf pdf 104.79 2019-10-15 13:23:26 Public message
Tom III aktualny.pdf pdf 306.73 2019-10-15 13:23:36 Public message
Tom II aktualny.pdf pdf 318.88 2019-10-15 13:23:31 Public message
informacja.pdf pdf 54.74 2019-11-12 11:23:02 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 53.78 2019-12-10 11:27:24 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 93.55 2020-01-07 09:01:38 Public message

Announcements

2020-01-07 09:01 Mieczysław Małkiewicz Informacja o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-12-10 11:27 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-12 11:23 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

2019-10-15 13:25 Mieczysław Małkiewicz W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.
Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w Tomach II i III SIWZ wynikające z udzielonych odpowiedzi. Zmienione, obowiązujące dokumenty dołączone zostały do niniejszej wiadomości.
Jednocześnie informujemy, że uaktualniony został zapis punktu I.3 Tomu I, dotyczące gwarancji i rękojmi. Aktualny, obowiązujący zapis brzmi:
3. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia, w tym na:
a. wszystkie podzespoły podwozia samochodu, perforację nadwozia, powłokę lakierniczą - zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancyjnymi udzielonymi przez producenta samochodu, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
b. zestaw do inspekcji TV, z kamerą samojezdną, wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-archiwizującą – na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
c. zabudowa wnętrza samochodu – na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zmieniony został również termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert to dzień 12.11.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:05

pytania1.pdf

Tom III aktualny.pdf

Tom II aktualny.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załączniki 1, 2, 3.d [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 733