Proceeding: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020

Deadlines:
Published : 18-09-2019 13:15:00
Placing offers: 27-09-2019 11:00:00
Opening offers : 27-09-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

                                                                                 

1.    Nazwa i adresZamawiającego: 

Gmina Debrzno ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail:urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotuzamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020. 

3.       Wymagania związanez wykonaniem zamówienia: 

Przedmiotemzamówienia jest wykonanie usług oznaczonych nazwą: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020.3.1  Zamawiający dokonuje podziału przedmiotuzamówienia na 6 części:·        

Część I: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I):- Stare Gronowo,- Nowe Gronowo- Drozdowo- Buka- Myśligoszcz

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiemstalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1szt.Szacowanałączna ilość godzin pracy - 100 godz.·        

Część II: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I):- Stare Gronowo,- Nowe Gronowo- Drozdowo- Buka- Myśligoszcz

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiemstalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1szt.Szacowanałączna ilość godzin pracy - 50 godz.·        

Część III: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) :- Słupia,- Strzeczona- Buchowo- Grzymisław- BoboszewoOdśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiemstalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1szt.

Szacowanałączna ilość godzin pracy - 100 godz.·        

Część IV: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II):- Słupia,- Strzeczona- Buchowo- Grzymisław- BoboszewoOdśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym oszerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.Szacowanałączna ilość godzin pracy - 50 godz.·        

Część V: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III):- Uniechów,- Skowarnki- Uniechówek- Cierznie (w tym drogawewnętrzna do IPC Cierznie)- Prusinowo- Rozwory- GłównaOdśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiemstalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1szt.Szacowanałączna ilość godzin pracy - 100 godz.·        

Część VI: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III):- Uniechów,- Skowarnki- Uniechówek- Cierznie (w tym drogawewnętrzna do IPC Cierznie)- Prusinowo- Rozwory- GłównaOdśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiemstalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.Szacowanałączna ilość godzin pracy - 50 godz.

3.2  Zamawiający dopuszcza możliwość złożeniaofert częściowych pod warunkiem, że Wykonawcadysponuje zestawem sprzętowym odrębnie dla każdej z wymienionych części.

3.3  Oferty będąrozpatrywane na każdą część oddzielnie.

3.4  Zamawiający zastrzega sobie możliwośćwprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg bez konieczności zmianyumowy.

3.5  Do odśnieżania dróg należy stosowaćodpowiedni sprzęt, gwarantujący solidne usunięcie śniegu i naboju śnieżnego.Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymiprzepisami. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów. Operatoremsprzętu może być kierowca pojazdu posiadający uprawnienia tj. wymaganąkategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracyprzy zimowym utrzymaniu dróg.

3.6  Zamawiający żąda dodatkowo od Wykonawcy posiadania środkówłączności telefonicznej w celu komunikowania się pracownika Urzędu Miejskiego wDebrznie z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. Wymaga się, aby Wykonawca przystąpił dowykonywania usługi w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonicznego poleceniawydanego przez wskazanego przedstawiciela Zamawiającego.

3.7  Czas pracy przy odśnieżaniu dróg należypotwierdzić każdorazowo u Zamawiającego nie później niż 2 dni od dnia wykonania usługi. Rozliczenie za wykonane praceobjęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek roboczogodzin dlaposzczególnych rodzajów sprzętu i rodzaju wykonanych usług - zgodnie zprzedłożoną ofertą.

3.8  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośćza szkody (wypadki, kolizje drogowe i inne) spowodowane zaniechaniem prac lubna skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkamipodanymi w specyfikacji wykonywania usług przy zimowym utrzymaniu dróg.

3.9  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizjilokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznegoi szerokości dróg, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty ipodpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

3.10KodyWspólnego Słownika Zamówień: 90620000-9 Usługi odśnieżania

4.     Terminwykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r.

5.     Sposób uzyskaniadodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Anna Król, tel.598335351 w.23, email: projekty@debrzno.pl

6.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     Posiadanieuprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

b)     Dysponowaniaodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywaniazamówienia;

c)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

7.     Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przyzastosowaniu następujących kryteriów

a)       CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:

C - liczbapunktów za cenę oferty brutto tj. 1 roboczogodziny odśnieżania

C min- najniższa cena ofertowa brutto tj. 1 roboczogodziny odśnieżania

C bad- cena oferty badanej brutto tj. 1 roboczogodziny odśnieżania

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznieustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasadyzaokrągleń matematycznych.

8.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 27.09.2019 r. do godz. 11.00 

9.  KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO 

1.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej„RODO”  informuję, że:

2.      Administratorem zbieranych i przetwarzanych przezUrząd  Miejski w Debrznie danychosobowych wykonawców jest  BurmistrzDebrzna , adres Urzędu  Miejskiego wDebrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.      Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są wcelu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. wustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.      Pozyskane od klientów dane osobowe nie będąudostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe od momentu pozyskania będąprzechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategoriiarchiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dlaorganów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej międzybeneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i koniecznościzachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresuprzechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacjiw jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.      Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danychosobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawiezgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanieich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Klienci mają prawo wniesienia skargi do organunadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większości przypadków przetwarzanie danychosobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jestobowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może byćdobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacjidobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakciepoinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych możeskutkować pozostawieniem wniosku  bezrozpatrzenia.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019_zimowe_utrzymanie_dróg_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 1805.47 2019-09-18 13:15:00 Proceeding
2019_odśnieżanie_załączniki.zip zip 52.06 2019-09-18 13:15:00 Proceeding
2019_odśnieżanie_wybór_oferty.pdf pdf 326.11 2019-10-07 13:50:13 Public message

Announcements

2019-10-07 13:50 Anna Król Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019_odśnieżanie_wyb [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 • Część I: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I) : - Stare Gronowo, - Nowe Gronowo - Drozdowo - Buka - Myśligoszcz Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz. 1 h - (0)
2 • Część II: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I) : - Stare Gronowo, - Nowe Gronowo - Drozdowo - Buka - Myśligoszcz Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz. 1 h - (0)
3 • Część III: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) : - Słupia, - Strzeczona - Buchowo - Grzymisław - Boboszewo Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz. 1 h - (0)
4 • Część IV: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) : - Słupia, - Strzeczona - Buchowo - Grzymisław - Boboszewo Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz. 1 h - (0)
5 • Część V: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III) : - Uniechów, - Skowarnki - Uniechówek - Cierznie (w tym droga wewnętrzna do IPC Cierznie) - Prusinowo - Rozwory - Główna Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz. 1 h - (0)
6 • Część VI: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III) : - Uniechów, - Skowarnki - Uniechówek - Cierznie (w tym droga wewnętrzna do IPC Cierznie) - Prusinowo - Rozwory - Główna Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz. 1 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
4 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 752